Print

ThaiTIMA Annual Conference on Creative Economy

เครือข่ายงานวิจัยสาขาบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมขอเชิญผู้บริหารจัดการ เทคโนโลยี นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี 2553 ของเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อร่วมกันสร้างแผนที่นำทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อันนำไปสู่การเกิดสังคมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน

โดยหัวข้อในการประชุมครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 ถึง 18 มิถุนายน 2553 จะเน้นที่ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

โดย มีความประสงค์ให้ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และ ผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยลักษณะของบทความ ต้องเป็นแนวความคิด ทฤษฎี การทดลอง หรือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหรือชุมชน เนื้อหาของบทความควรจะเป็นผลที่ได้จากงานวิจัย กรณีศึกษา หรือตัวอย่างการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ และการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ส่งเสริมเกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและบริการ และร่วมกันสร้างแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน