Print

Technopreneur and corporate venture: a pathway to survive in global challenges

ภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง องค์กรหลายแห่งไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมได้ ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้องค์กรอยู่รอดและแข่งขันได้ อาทิเช่น การสร้างธุรกิจใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนี้การแข่งขันไม่ได้จำกัดอยู่ภายในประเทศเท่านั้น แต่ได้ขยายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก ส่งผลให้การแข่งขันทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทั้งการแข่งขันกับองค์กรภายในประเทศและองค์กรต่างชาติ ส่งผลให้องค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่รวมไปถึงผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีการปรับกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น นวัตกรรมเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการและองค์กร ในการสร้างและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน (competitive advantages) ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะแข่งขันกับองค์กรอื่นๆในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงได้ หากผู้ประกอบการหรือองค์กรใดไม่ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อาจส่งผลให้องค์กรนั้นไม่สามารถแข่งขันในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและล้มหายไปจากภาคธุรกิจในท้ายที่สุด 

ด้วยเหตุนี้เครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและพระจอมเกล้าธนบุรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ “ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมเส้นทางสู่โอกาสใหม่บนโลกแห่งการแข่งขัน” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556  ณ โรงแรม เซนจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้  เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยลักษณะของบทความต้องเป็นแนวความคิด ทฤษฎี การทดลอง หรือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหรือชุมชน เนื้อหาของบทความควรจะเป็นผลที่ได้จากงานวิจัย กรณีศึกษาหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ และการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและบริการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน บทความที่ดีจะถูกส่งไปพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในประเทศ เช่น วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และ วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์