Print

ThaiTIMA Annual Conference for Managing Technology & Innovation towards Business Resiliency

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า มหาวิบัติภัยน้ำท่วม 2554 นี้ เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่สร้างความเดือดร้อนกระทบถึงทุก ภาคส่วนของประเทศ ไม่เว้นตั้งแต่ประชาชนระดับรากหญ้า ไปจนถึงนักธุรกิจ ผู้บริหารประเทศ หรือแม้แต่ในระบบ Supply Chain ของทั้งภูมิภาคก็ส่งผลกระทบไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 7 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี ส่งผลกระทบทำให้โรงงานอุตสาหกรรม หลายแห่งได้รับความเสียหาย หรือมีความจำเป็นต้องระงับสายการผลิต  แม้ขณะนี้มีบางโรงงานที่ไม่ได้ รับความเสียหายโดยตรงจากน้ำท่วม เริ่มกลับมาเดินเครื่องการผลิตบ้างแล้ว โดยบางส่วนได้มีการปรับตัวด้วย การจัดหาชิ้นส่วนจากแหล่งอื่นมาทดแทน และในช่วงหลังจากนี้ น่าจะมีอีกหลายโรงงานทยอยฟื้นกำลังการผลิตกลับมามากขึ้น หลังจากที่กอบกู้สถานการณ์น้ำท่วมสำเร็จอย่างไรก็ตาม สาหรับโรงงานที่เครื่องจักรจมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน อาจต้องใช้เวลาไปอีกไม่น้อยกว่า 3 เดือนกว่าที่จะสามารถฟื้นกำลังการผลิตกลับคืนสู่ระดับปกติได้

การ จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพลิกฟื้นธุรกิจ “Managing Technology & Innovation towards Business Resiliency” บริษัทต่างๆน่าจะมีการทบทวนบทบาทสำคัญของการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่ง นำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเพื่อพลิกฟื้นธุรกิจสู่ภาวะปกติ และสร้างพัฒนาการที่ยั่งยืน (sustainable development) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจและ การดำเนินการขององค์การต่างๆ โดยเฉพาะในมิติของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ด้วย เหตุนี้เครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและพระจอมเกล้าธนบุรี และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงร่วมกันจัดงานประชุม วิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2555  ณ โรงแรม S31  545 ซอย สุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมีภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ 

โดย มีความประสงค์ให้ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และ ผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยลักษณะของบทความ ต้องเป็นแนวความคิด ทฤษฎี การทดลอง หรือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหรือชุมชน เนื้อหาของบทความควรจะเป็นผลที่ได้จากงานวิจัย กรณีศึกษา หรือตัวอย่างการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ และการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ส่งเสริมเกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและบริการ และร่วมกันสร้างแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน