Print

ThaiTIMA Annual Conference for sustainable development in a disruptive time

เนื่องจากสภาวะของโลกและประเทศไทยในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา เหตุการณ์ต่างๆ ที่มีลักษณะยุ่งเหยิง (Disruptive) เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับจากปีพ.ศ. 2552 ซึ่งเกิด hamburger crisis ที่มีผลกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลก ปีพ.ศ. 2553 เกิดแผ่นดินไหวที่เฮติ การจลาจลในประเทศไทย และภาวะน้ำท่วมทั้งในประเทศไทยและออสเตรเลีย เป็นต้น

ความยุ่งเหยิง (Disruptive) ของเหตุการณ์เหล่านี้ยังส่งผลกระทบสู่สภาวะปัจจุบันและอนาคตอันใกล้อย่าง หลีกเลี่ยงมิได้ ด้วยเหตุนี้การบริหารเพื่อสร้างพัฒนาการที่ยั่งยืน (sustainable development) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจและ การดำเนินการขององค์การต่างๆ โดยเฉพาะในมิติของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ด้วย เหตุนี้เครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและพระจอมเกล้าธนบุรี และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงร่วมกันจัดงานประชุม วิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้

โดย มีความประสงค์ให้ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และ ผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยลักษณะของบทความ ต้องเป็นแนวความคิด ทฤษฎี การทดลอง หรือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหรือชุมชน เนื้อหาของบทความควรจะเป็นผลที่ได้จากงานวิจัย กรณีศึกษา หรือตัวอย่างการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ และการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ส่งเสริมเกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและบริการ และร่วมกันสร้างแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน