Print

ThaiTIMA Annual Conference on Technology and Innovation Management

จากแถลงการณ์  Bali  Concord  II ของผู้นำอาเซียน ซึ่งเห็นชอบให้รวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic  Community: AEC)  ในปี 2563  ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และ เร่งรัดการเปิดเสรี สินค้า  และบริการสำคัญ  11  สาขา ได้แก่ การท่องเที่ยว การบิน  ยานยนต์  ผลิตภัณฑ์ไม้  ผลิตภัณฑ์ยาง  สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์   สินค้าเกษตร ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและสุขภาพ  การเตรียมความพร้อมของภาครัฐ   ภาคเอกชน   และสังคมไทย ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงจำเป็นต้อง ยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยี   และนวัตกรรม เพื่อสร้างกลไกเชิงบูรณาการอย่างมีพลวัตร

ข่ายงานวิจัยสาขาการ บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Society/Economy) ที่มีกลไกและบรรยากาศเอื้อต่อการสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีในเชิง พาณิชย์และยกระดับการดำเนินชีวิตของประชาชนในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

ขอเชิญผู้บริหารจัดการเทคโนโลยี นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษาร่วมส่งบทความ วิชาการหรือบทความวิจัยที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี การทดลอง หรือการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเนื้อหาบทความ ควรเป็นผลที่ได้จากกรณีศึกษา หรือตัวอย่างที่เป็นเลิศ โดยอาศัยหลักการทาง วิศวกรรมศาสตร์ การบริหาธุรกิจ และการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อร่วมกันสร้างแผนที่นำทางการ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันนำไปสู่การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เข้ม แข็งและยั่งยืน
 
บทความที่ได้รับคัดเลือก จะได้ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุม (Proceeding) และได้รับพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ได้แก่ International Journal of Technology and Globalization และ International Journal of Foresight & Innovation Policy