Print

STI-Based Entrepreneurs / Start-up and Ecosystem Development

การพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ประเด็นสำคัญอยู่ที่องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการจัดการให้ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาในการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการมากน้อยเพียงใด ประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควรได้รับการขับเคลื่อนจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และสถานศึกษา ที่เน้นการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างประโยชน์จากความรู้ได้ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศ

คณะกรรมการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ThaiTIMA (Thailand Technology and Innovation Management Association) ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ นำเสนองานวิจัยและความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบของบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย ที่อธิบายถึงแนวคิด ทฤษฏี หรือ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

 • การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมในองค์กร
 • นโยบายส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ (ว) เทคโนโลยี (ท) และนวัตกรรม (น)
 • การโอนถ่ายเทคโนโลยี
 • การกำหนดแผนที่นำทางด้าน ว.ท.น
 • การประเมินขีดความสามารถขององค์กร กลุ่มอุตสาหกรรม และ ประเทศ ด้าน ว.ท.น
 • การจัดการความรู้
 • การพัฒนาบุคลากรสำหรับองค์กรด้าน ว.ท.น
 • การเป็นผู้ประกอบการจากการพัฒนาด้าน  ว.ท.น
 • นวัตกรรมสำหรับธุรกิจบริการ
 • กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • ระบบนิเวศน์ในการสร้างนวัตกรรม
 • ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีจากภาคธุรกิจ
 • การพัฒนาเทคโนโลยีในเชิงพานิช
 • การตลาดสำหรับสินค้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม