Sustaining Economics & Socials Development through Science, Technology & Innovation

การประชุมวิชาการข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนโดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม Sustaining Economics & Socials Development through Science, Technology & Innovation ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

การพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ประเด็นสำคัญอยู่ที่องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการจัดการให้ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาในการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการมากน้อยเพียงใด ประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควรได้รับการขับเคลื่อนจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และสถานศึกษา ที่เน้นการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างประโยชน์จากความรู้ได้ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศ

คณะกรรมการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ThaiTIMA (Thailand Technology and Innovation Management Association) ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ นำเสนองานวิจัยและความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบของบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย ที่อธิบายถึงแนวคิด ทฤษฏี หรือ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้