Print

Co-innovation for social and economic growth

เครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและพระจอมเกล้าธนบุรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมผสมผสานเพื่อการเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ (Co-innovation for social and economic growth)” ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม เซนจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยลักษณะของบทความต้องเป็นแนวความคิด ทฤษฎี การทดลอง หรือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหรือชุมชน เนื้อหาของบทความควรจะเป็นผลที่ได้จากงานวิจัย กรณีศึกษาหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ และการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและบริการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน บทความที่ดีจะถูกส่งไปพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในประเทศ เช่น วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์