สาขาการจัดการและกลยุทธ์ (MS)
Management Strategy

Latest News and Activities

MS NEWS

STUDENT TESTIMONIALS

MS ALUMNI

" หลังจากที่ได้เรียน สาขาการจัดการและกลยุทธ์  นักศึกษาสามารถนำความรู้ทั้งหมด มารวบรวมให้เป็นระบบและสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์และนำเสนอกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้กับองค์กร "
ปวรภัส โพธิสุข
Senior BD Excecutive
CM Strategy & Benchmark Analysis
True Corporation Public Company Limited
นักศึกษาสาขาการจัดการและกลยุทธ์ (MS), CMMU

"การได้มาเรียนสาขาการจัดการและกลยุทธ์ ทำให้เข้าใจถึงกลยุทธ์ที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร โดยได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง และการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน ไม่ได้เน้นตามตำราเพียงอย่างเดียว มีประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในงานมากๆเลยค่ะ"

ภญ. พนมพร ดำรงศิลป์ (บัว)
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ฝ่าย Healthcare
บริษัท DKSH(Thailand) Ltd.
นักศึกษาสาขาการจัดการและกลยุทธ์ (MS), CMMU


Management Strategy

สาขาการจัดการและกลยุทธ์ เป็นหลักสูตรที่วางรากฐานให้แก่ผู้ศึกษา ในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยเน้นที่การสร้างมูลค่าเพิ่ม การวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรม การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร กลยุทธ์การควบรวมกิจการ กลยุทธ์การเข้าสู่ธุรกิจใหม่ กลยุทธ์การเข้าตลาดต่างประเทศ และกลยุทธ์การประสานประโยชน์ รวมไปถึงความเข้าใจในบทบาทและผลกระทบจากปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และกระแสโลกาภิวัฒน์
 • โครงสร้างหลักสูตร

  โครงสร้างหลักสูตร
  นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียนวิชาบังคับครบทั้ง 5 วิชา โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาบังคับครบทุกวิชาภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก นักศึกษาจะสามารถเข้าสอบประมวลความรู้ได้ หลังจากสอบผ่านวิชาบังคับครบทั้ง 5 วิชาแล้ว
  หมวดวิชาบังคับ
  (15 หน่วยกิต)
  • Principles of Management
  • Management Information Systems
  • Thai Economy in Global Context
  • Strategic Marketing Management
  • Corporate Finance
  หมวดวิชาพื้นฐานสาขา
  (3 วิชา 9 หน่วยกิต)
  • Strategy and Global Competition
  • Competitive Strategy and Industry Structure
  • Corporate Advantage and Strategy
  วิทยานิพนธ์ (15 หน่วยกิต) หรือ
  สารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
  หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา(4 วิชา)
  (4 วิชา 12 หน่วยกิต)
  • Strategic Management Decision Making
  • Supply Chain Management and Strategy
  • Innovation and Technology Strategy
  • Leadership and Managerial Negotiation Strategy
  วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)
  (3 หน่วยกิต)
  รวม 45 หน่วยกิต
 • ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

  • Principle of Management
   (หลักการจัดการ)

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการ วิวัฒนาการของทฤษฎีการจัดการ คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อม การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย การพัฒนากลยุทธ์และการนำไปปฏิบัติ การออกแบบองค์กร การบริหารคน ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสาร การบริหารเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม การประกันคุณภาพ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการในบริบทของเอเซียน


   Management Information System
   (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)

   ระบบสารสนเทศจากมุมมองของธุรกิจ การระบุความต้องการระบบสารสนเทศขององค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ระบบที่จะช่วยสนับสนุนความต้องการจากระดับปฏิบัติการ จนถึงระดับกลยุทธ์ การพัฒนาระบบและการจัดซื้อระบบ


   Strategic Marketing Management
   (การจัดการทางการตลาดเชิงกลยุทธ์)

   การตลาดในองค์กรและสังคม การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การบริหารกระบวนการทางการตลาด และการวางแผนการตลาด ระบบข้อมูลข่าวสารและการวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้ซื้อ การวิเคราะห์ตลาดธุรกิจและพฤติกรรม การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและคู่แข่ง การวัดและการประมาณการอุปสงค์ของตลาด การแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ และการเลือกตลาดเป้าหมาย การสร้างความแตกต่างและการวางตำแหน่งทางการตลาด การพัฒนา ทดสอบ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์การบริหารวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผู้นำ ผู้ท้าทาย ผู้ตามและผู้ชำนาญเฉพาะส่วน การออกแบบกลยุทธ์สำหรับตลาดระดับสากล การบริหารสายผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและการบรรจุ การบริหารธุรกิจการให้บริการ การเลือกและการบริหารช่องทางการตลาด การบริหารผู้ค้าปลีก ค้าส่ง และระบบการกระจายสินค้า การออกแบบการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การออกแบบตลาดทางตรงและการสร้างสัมพันธ์กับชุมชน การบริหารงานขาย การประเมินผลและการควบคุมผลการดำเนินงานทางการตลาด


   Finance
   (การจัดการทางการเงิน)

   การจัดการทางการเงิน การคำนวณมูลค่าของเงิน งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนเงินทุนระยะยาว การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ดอกเบี้ยและโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย หุ้นกู้และการหามูลค่าหุ้นกู้ ความเสี่ยงของหุ้นกู้ ความเสี่ยงและผลตอบแทน แบบจำลองผลตอบแทนที่ดุลยภาพ หุ้นสามัญและการหามูลค่าหุ้นสามัญ ต้นทุนเงินทุน การงบประมาณลงทุน การประมาณกระแสเงินสด การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการลงทุน การรีไฟแนนซ์ โครงสร้างเงินทุน การจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน การบริหารความเสี่ยงและอนุพันธ์ทางการเงิน


   Thai Economy in Global Context
   (เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก)

   จุลเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่น นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง การจัดการผลิต ต้นทุน ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดแข่งขันแบบผู้ขายมากราย ตลาดแบบผู้ขายน้อยราย ทฤษฎีเกมส์ ความล้มเหลวของตลาด เศรษฐศาสตร์ระดับมหภาค การวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน นโยบายการเงิน นโยบาย การคลัง วงจรธุรกิจ การค้าขายระหว่างประเทศ และ การเงินระหว่างประเทศ

  • A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

   Business Research (การวิจัยธุรกิจ)

   ปรัชญา และแนวคิดทางการวิจัยธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การกำหนดตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย การกำหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การออกแบบวิจัย แหล่งและการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงานและการนำเสนอผลการวิจัย และจริยธรรมการวิจัย


   Cases in Finance (กรณีศึกษาทางการเงิน)

   กรณีศึกษาทางการเงิน การวางแผนทางการเงินล่วงหน้า การเพิ่มเงินทุนผ่านการออกหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์หรือหลักทรัพย์แบบ หนี้สินกึ่งทุน การก่อหนี้สิน การหาต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม นโยบายเงินปันผลและซื้อหุ้นคืน การเช่าซื้อ การตัดสินใจในงบประมาณเงินลงทุน อ๊อปชั่นจริงในการลงทุน การปรับโครงสร้างหนี้ การรวมและควบกิจการ การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ


   Competitive Strategy and Industry Structure (กลยุทธ์การแข่งขันและโครงสร้างอุตสาหกรรม)

   การวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม กลยุทธ์ในการแข่งขัน กรอบในการวิเคราะห์คู่แข่งขันกลยุทธ์เพื่อใช้กับลูกค้า  และผู้จัดหาวัตถุดิบ  กลยุทธ์ในการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมที่ยังไม่มีการรวมตัว  กลยุทธ์การแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมเกิดใหม่ กลยุทธ์การแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมที่เจริญเต็มที่ กลยุทธ์การแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมที่ถดถอย การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์สำหรับการรวมกิจการและการเข้าสู่ธุรกิจใหม่


   Corporate Advantage and Strategy (ความได้เปรียบระดับองค์กรและกลยุทธ์)

   แนวคิดกลยุทธ์ระดับองค์กร การวิเคราะห์กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ขององค์กรการวิเคราะห์ทรัพยากรขององค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ การวิเคราะห์ขนาดและขอบเขตของกิจการ การขยายสู่ธุรกิจใหม่นอกสายธุรกิจเดิม  การสร้างความได้เปรียบในระดับองค์กร  กลยุทธ์บนพื้นฐานการสร้างมูลค่า  กลยุทธ์สำหรับบริษัทนานาชาติ การประเมินกลยุทธ์ระดับองค์กร ธรรมาธิบาลสำหรับองค์กร


   Consumer Behavior (พฤติกรรมผู้บริโภค)

   ความหลากหลายของพฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยผู้บริโภค การแบ่งกลุ่มทางการตลาดการจูงใจผู้บริโภค บุคลิกภาพและพฤติกรรมผู้บริโภค การรับรู้ของผู้บริโภค การเรียนรู้ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภค อิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค กลุ่มอ้างอิงและครอบครัว ระดับชั้นทางสังคม  อิทธิพลของวัฒนธรรม วัฒนธรรมย่อย  วัฒนธรรมข้ามชนิดและระดับชั้นทางสังคม ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค การแพร่ของนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค


   Financial Econometrics (เศรษฐมิติการเงิน)

   แนวคิด รูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนทางสถิติ ค่าพารามิเตอร์กับค่าเอสติเมเตอร์ คุณสมบัติของค่าเอสติเมเตอร์ที่ดี การทดสอบสมมติฐาน สถิตินอนพาราเมตริกซ์ สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์แบบถดถอย สมการถดถอยหลายตัวแปร การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายหน่วยหลายช่วงเวลา


   Food Safty and Quality Management (หลักการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร)

   คุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสะอาด หลักปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร/การประมง และทางการสัตวบาล สุขอนามัยที่ดี และหลักการที่ดีในการผลิตอาหาร ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต ระบบการจัดการคุณภาพอาหาร มาตรฐานสำหรับแรงงาน มาตรฐานสำหรับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมเนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปลอดภัยและไม่ ได้มาตรฐาน โครงสร้างของส่วนราชการและเอกชนในการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอาหารและความเชื่อ บทบาทของโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของโลก ความมั่นคงทางอาหารถ้วนหน้า


   Food Law (หลักการและแนวคิดด้านกฎหมาย และมาตรฐาน เกี่ยวกับคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร

   กฏ ระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับมาตรฐาน แนวปฏิบัติ และข้อแนะนำด้านสุขอนามัยอาหารของประเทศไทย  และสากล ความตกลงว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ภายใต้องค์การการค้าโลก คณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและ ส่งออก อนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หลักการและแนวคิดของการวิเคราะห์ความเสี่ยง หลักการและกลไกของระบบการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหาร การจัดทำมาตรฐานและการออกกฎหมายและข้อบังคับอาหาร   การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับกฎระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับในห่วงโซ่อาหารของประเทศไทย และสากล


   Human Resources Planning & Development (การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

   วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรโดยการนำคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ (Competencies) ของแต่ละบุคคล หรือพฤติกรรมที่คัดเลือกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานดีกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานใน ระดับปานกลางมาใช้ ซึ่งเนื้อหาของรายวิชาจะเน้นที่การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนและการส่งเสริมให้ได้รับความสำเร็จ รวมถึงวิธีการจำแนกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในแบบต่างๆ


   Investment Management (การจัดการด้านการลงทุน)

   หลักเกี่ยวกับการลงทุน เครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ ตัวแบบการตั้งราคาหลักทรัพย์ สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด ลักษณะและตลาดของตราสารหนี้ ตราสารทุน การประเมินมูลค่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์ การวิเคราะห์และพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจ   อุตสาหกรรมและบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหลักทรัพย์ หลักทรัพย์แปลงสภาพ


   Introduction to Business Planning (การวางแผนธุรกิจ)

   วิชา นี้ต้องการฝึกนักศึกษาให้เรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการในการเปลี่ยนแนวคิด ทางธุรกิจให้เป็นธุรกิจที่มีโอกาสประสบความสำเร็จและเป็นไปได้จริง  โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดที่เรียนในวิชาการตลาด การเงิน และการจัดการมาพัฒนาเป็นแผนธุรกิจ  นักศึกษาจะทำงานเป็นกลุ่มเพื่อคัดกรองโอกาสทางธุรกิจ ทำการวิจัยเบื้องต้นในการกำหนดตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ฝึกเขียนแผนธุรกิจ และนำเสนอแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ด้วยความมั่นใจ


   Management of Innovation (การจัดการนวัตกรรม)

   ใน วิชานี้นักศึกษาจะเข้าใจถึงความสำคัญของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีกับการสร้าง ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ ความท้าทายในการจัดการนวัตกรรม แนวคิดในการจัดการการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและองค์กรในช่วงวงจรชีวิตของ เทคโนโลยี  นักศึกษาจะได้นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในสากลมาใช้ในการฝึก กระบวนการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร โดยทำให้เกิดความสอดคล้องกันตั้งตัวผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ และองค์กรในภาพรวม รวมทั้งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการนำไปสู่การพาณิชย์


   Marketing Communications and Promotions (การสื่อสารและการส่งเสริมทางการตลาด)

   การประยุกต์กระบวนการทางการสื่อสารในการจัดการการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค แนวความคิดทางตราผลิตภัณฑ์ ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในใจผู้บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในระบบการตลาดสมัยใหม่ และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์


   Managerial Decision Science (วิทยาศาสตร์การตัดสินใจทางการจัดการ)

   การวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบ สมการเส้นตรง วิธีแก้ปัญหาของสมการเส้นตรง ความน่าจะเป็น การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การตัดสินใจและการวิเคราะห์ความเสี่ยง การบริหารและการควบคุมสินค้าคงคลัง ทฤษฎีการจัดลำดับงาน เทคนิคการจัดลำดับงานแบบ เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ การพยากรณ์


   Organization Behavior and Human Resource Management (พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   ความหมายของพฤติกรรมองค์การ พื้นฐานของพฤติกรรมส่วนบุคคล การยอมรับและการตัดสินใจส่วนบุคคล คุณค่า ทัศนคติและความพึงพอใจในงาน หลักการสร้างแรงจูงใจและการนำไปประยุกต์ พื้นฐานของพฤติกรรมกลุ่ม การติดต่อสื่อสารและการตัดสินใจกลุ่ม ความเป็นผู้นำและคุณธรรมจริยธรรมของผู้นำ อำนาจและการเงิน ความขัดแย้ง การต่อรองและพฤติกรรมระหว่างกลุ่ม โครงสร้างองค์กร การออกแบบองค์กร นโยบายทรัพยากรบุคคล คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อม การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อม การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย ความกดดันในการทำงาน การบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กร การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กร


   Research Methodology in Marketing (วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการตลาด)

   ระเบียบวิธีการรวบรวมสารสนเทศทางการตลาดจากผู้บริโภคหรือตลาดธุรกิจ การรู้เห็นปัญหา การออกแบบการวิจัย การออกแบบสอบถาม และการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำให้ได้สารสนเทศที่มีคุณค่าสูงสุด  วิธีทางสถิติและซอฟแวร์คอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล


   Strategic Management (การจัดการเชิงกลยุทธ์)

   กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทและนโยบายของบริษัท การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน การสร้างข้อได้เปรียบในเชิงการแข่งขันโดยผ่านกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับฝ่าย กลยุทธ์การแข่งขันและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม กลยุทธ์ในสิ่งแวดล้อมระดับโลก กลยุทธ์ระดับองค์กร การรวมกันในแนวดิ่ง การกระจายธุรกิจและพันธมิตรทาง กลยุทธ์ การพัฒนาบริษัท การสร้างและปรับปรุงโครงสร้างของบริษัท การออกแบบโครงสร้างองค์กร แบบระบบควบคุมเชิงกลยุทธ์ ความสอดคล้องกันระหว่างโครงสร้างและการควบคุมกับกลยุทธ์ การประยุกต์การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ และการวิเคราะห์กรณีศึกษา


   Strategy and Global Competition (กลยุทธ์และการแข่งขันระดับโลก)

   กลยุทธ์และการแข่งขันในระดับโลก การวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมในกระแสโลกาภิวัตน์ การสร้างกิจการในตลาดระดับโลก การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับตลาดโลก การเลือกสถานที่ดำเนินการในตลาดระดับโลก การตลาดระดับโลก การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ในตลาดโลก การสร้างองค์กรระดับโลก กลยุทธ์สำหรับภูมิภาคต่างๆ การวัดและประเมินตัวขับดันอุตสาหกรรม และระดับของกลยุทธ์ การวิเคราะห์และประเมินกลยุทธ์ระดับโลก


   Structural Foundation of New Ventures (พื้นฐานสำหรับธุรกิจใหม่)

   วิชานี้เน้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงพื้นฐานแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการและสิ่งที่ ท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ กระบวนการในการสร้างธุรกิจใหม่ที่เริ่มต้นจากการค้นหาโอกาสทางธุรกิจและ คุณค่าที่ตลาดต้องการ กระบวนการในการนำแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ การเสาะหาและจัดการทรัพยากรที่ต้องการในการเริ่มต้นธุรกิจ และการนำพาธุรกิจใหม่ไปสู่การเติบโต  โดยนักศึกษาจะได้วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจใหม่จากกรณี ศึกษา และผู้ประกอบการที่มาเป็นวิทยากรรับเชิญ

  • A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

   Business Communications (การสื่อสารทางธุรกิจ)

   ทฤษฎีการสื่อสารและรูป แบบในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ องค์กร ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร การวิเคราะห์ระบบของการสื่อสารในองค์การ การสื่อสารทางตรงและทางอ้อม ระบบการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการสูงสุด การสื่อสารโดยวิธีการต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

   Business Research (การวิจัยธุรกิจ)

   ปรัชญาและแนวคิดทางการวิจัยธุรกิจ  ระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การกำหนดตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย การกำหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การออกแบบวิจัย แหล่งและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงานและการนำเสนอผลการวิจัย

   Business Plan Development (การพัฒนาแผนธุรกิจ)

   การวิเคราะห์โอกาสในการ สร้างธุรกิจใหม่  การกำหนดภารกิจ  วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์ของธุรกิจ  การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค การวิเคราะห์ตลาด กลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์  การกำหนด กลยุทธ์ธุรกิจ  กลยุทธ์ด้านการตลาดและการผลิต  การออกแบบองค์กร  การจัดทำแผนการเงิน  งบกำไรขาดทุน  งบดุลและงบกระแสเงินสดของธุรกิจ  การนำเสนอแผนธุรกิจต่อสถาบันการเงินต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

   Business Creativity (ความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ)

   การ เรียนการสอนเชิง ปฏิบัติและการประยุกต์แนวคิดและเทคนิคในการทำให้เกิดความคิด สร้างสรรค์  ตลอดการเรียนจะเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตและสอนทักษะในการคิดเทียบได้กับการคิด สร้างสรรค์และการทำให้เกิดนวัตกรรม วัตถุประสงค์ของการเรียนจะสำเร็จได้โดยการใช้เทคนิคและการสอนหลากหลาย เช่น แบบฝึกหัด การแข่งขันเกมส์ การประเมินตัวเอง และสื่อการสอนที่หลากหลาย

   Business Communication and the Consulting Process (การสื่อสารทางธุรกิจและกระบวนการให้คำปรึกษา)

   ความจำเป็นของการสื่อสารที่ก้าวหน้าขึ้นและรูปแบบการสื่อสารสำหรับองค์กรที่ มีสถานะต่างกัน การสื่อสารในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นที่ปรึกษาภายใน เพื่อทำให้การจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ฝึกการให้คำปรึกษาเชิงโครงสร้างให้มีความมั่นใจในการเข้าสู่วิธีการติดต่อ กับผู้บริหารระดับต่างๆขององค์กร

   Corporate Entrepreneurship and Innovation (ภาวะผู้ประกอบการภายในองค์การและนวัตกรรม)

   ในวิชานี้นักศึกษาจะเข้าใจถึงความเป็นผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นภายในองค์การ ธุรกิจ เป็นการศึกษาถึงรูปแบบของภาวะผู้ประกอบการภายในองค์การ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์การ การก่อตั้งหน่วยธุรกิจใหม่  การปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์การ ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่ และการดำเนินงานที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางความคิด โดยการแสวงหาแนวคิดหรือลู่ทางใหม่ๆเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการและกระบวนการ ทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันและส่งผลต่อความ อยู่รอดขององค์การในระยะยาว รวมทั้งนำแนวคิดผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship) เพื่อสร้างจิตสำนึกต่อสังคมที่มีค่านิยมไม่เพียงแค่การแสวงหาผลกำไรสูงสุด เท่านั้น แต่เพื่อทำธุรกิจเพื่อสังคมโดยตนเองสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

   Consumer Behavior (พฤติกรรมผู้บริโภค)

   ความหลากหลายของพฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยผู้บริโภค การแบ่งกลุ่มทางการตลาดการจูงใจผู้บริโภค บุคลิกภาพและพฤติกรรมผู้บริโภค การรับรู้ของผู้บริโภค การเรียนรู้ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภค อิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค กลุ่มอ้างอิงและครอบครัว ระดับชั้นทางสังคม  อิทธิพลของวัฒนธรรม วัฒนธรรมย่อย  วัฒนธรรมข้ามชนิดและระดับชั้นทางสังคม ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค การแพร่ของนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

   Customer Relationship Management (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์)

   เทคนิคการ ทำวิจัยลูกค้า เทคนิควิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า  ถึงปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ ในการนำเทคนิควิธีดังกล่าวไปปฏิบัติ วิธีการใช้ข้อมูลของลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ซึ่งจะเพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ

   Derivatives (อนุพันธ์ทางการเงิน)

   คำอธิบายรายวิชา
ความหมายของอนุพันธ์ และตลาดทางการ เงิน อนุพันธ์ทางการเงินที่ใช้ในปัจจุบัน ชนิดของอนุพันธ์ทางการเงินที่ใช้ในตลาด ความเสี่ยงแบบเป็นระบบ ข้อกำหนด กฎระเบียบและทฤษฎีของอนุพันธ์ทางการเงิน ตลาดตราสารอนุพันธ์ ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน ลักษณะเครื่องมือทางการเงินที่เป็นนวัตกรรม

   Entrepreneurial Marketing (การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ)

   วิชานี้ครอบคลุม องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด กระบวนการเข้าสู่ตลาด การวางตำแหน่งทางการตลาดที่สามารถทำกำไรได้ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า แนวคิดใหม่เกี่ยวกับการตลาด เช่น experiential marketing, buzz marketing, viral marketing, customer value analysis, Internet marketing เป็นต้น  เครื่องมือที่จะประยุกต์ใช้ในการทำการตลาดและการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของตลาด

   Entrepreneurial Finance Management (การจัดการการเงินสำหรับผู้ประกอบการ)

   วิชา นี้ต้องการให้นักศึกษาเข้าใจถึงแนวคิดในการวางแผนการเงิน การนำแผนการเงินไปปฏิบัติ การจัดการและประเมินภาพรวมการเงินขององค์กรสำหรับผู้ประกอบการ  โดยใช้กระบวนการทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการ เริ่มจากการเข้าใจรายงานการเงิน การเจรจาต่อรองกับผู้ให้กู้เงินและนักลงทุน การเงินสำหรับการส่งออกและนำเข้า การสร้างมูลค่าของธุรกิจและกลยุทธ์ในการเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากการประกอบการ

   Electronic Business Management (การจัดการธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์)

   ทักษะ พิเศษสำหรับการจัดการและดูแลสารสนเทศจำนวนมาก การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรขององค์กร การวางแผนกลยุทธ์ดิจิตอล การประเมินและพยากรณ์เทคโนโลยี การวิเคราะห์ตลาดทั่วโลก การอภิปรายแผนปฏิบัติ รูปแบบโครงสร้างองค์กรสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บุคลากร การบริหารโครงการและทางเลือกจากแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ การพัฒนาแผนธุรกิจและองค์กรสำหรับการปฏิบัติการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินงานสำหรับการสนับสนุนภายใน การเป็นที่ปรึกษา หรือการเป็นเจ้าของผู้ประกอบการ

   Franchise Management (การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์)

   วิชานี้ครอบคลุมความรู้ และความเข้าใจ ความหมาย รูปแบบและบทบาทของธุรกิจแฟรนไชส์ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาด แนวโน้มในการแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ ปัญหา โอกาสและการกำหนดแผนกลยุทธ์ การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ องค์ประกอบในการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ การตลาดสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ การวางรูปแบบและการสร้างคู่มือการปฏิบัติการ ความสัมพันธ์ในธุรกิจแฟรนไชส์

   Financial Risk Management
 (การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน)

   คำ อธิบายรายวิชา
การวัดและการบริหารความเสี่ยง ทางการเงิน ความเสี่ยงตลาด ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ความเสี่ยงจากดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากราคาหลักทรัพย์ และความเสี่ยงทางด้านเครดิต แบบจำลองมูลค่าที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยง แบบจำลองของเมอร์ตัน  แบบจำลองเมตริกซ์ความเสี่ยง มุมมองการบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

   Fixed Income Security Investment (การลงทุนในตราสารหนี้)

   คำ อธิบายรายวิชา
เครื่องมือของตลาดตราสารหนี้หรือ พันธบัตรทั้งในและต่างประเทศ ทฤษฎีที่นำมาวิเคราะห์หาราคา อัตราผลตอบแทน การวัดความเสี่ยงและกลยุทธ์การลงทุนในตลาดตราสารหนี้

   Financial Planning and Strategy (การวางแผนและกลยุทธ์ทางการเงิน)

   กลยุทธ์ และการตัดสินใจทางการเงิน การเพิ่มเงินทุน หุ้นสามัญ การก่อหนี้สิน การหาต้นทุนเงินทุนแบบเฉลี่ย หุ้นบุริมสิทธิ์ หลักทรัพย์แบบหนี้สินกึ่งทุน นโยบายเงินปันผล การตัดสินใจในงบประมาณเงินทุน การรวมและควบกิจการ การวางแผนและกลยุทธ์ทางการเงินในบริษัทที่มีธุรกิจหลากหลาย การคำนวณหากำไรต่อหุ้น การเช่าซื้อ กลยุทธ์ทางการเงินในระดับสากล การบริหาร ความเสี่ยง

   Innovation and Technology Strategy (กลยุทธ์สำหรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี)

   กา รบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การออกแบบและการนำกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี  ไปปฏิบัติ  วิวัฒนาการของเทคโนโลยี สภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรม สภาวะแวดล้อมองค์กร ความสามารถด้านเทคโนโลยีขององค์กร การพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์กร การออกแบบและการจัดการระบบนวัตกรรมสำหรับองค์กร การจัดหาแหล่งเทคโนโลยี การสร้างและนำกลยุทธ์การพัฒนาไปปฏิบัติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ความท้าทายในด้านนวัตกรรมสำหรับองค์กร

   International Business Management (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

   สภาพ แวดล้อม กระบวนการและแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์การร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติ  การดำเนินการค้าขายกับต่างประเทศ ความสำคัญของภาษีและพิธีการศุลกากร การเงินระหว่างประเทศ กฎและระเบียบปฏิบัติขององค์การค้าระหว่างประเทศ และแนวโน้มในการส่งออกของไทย

   Innovation and Management for Change (นวัตกรรม และการจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง)

   การ สร้างความคิดสร้างสรรค์และสภาพแวดล้อมทางนวัตกรรมสำหรับผู้จัดการ  การนำกระบวนการใหม่ไปปฏิบัติในองค์การ วิธีการคัดเลือกกระบวนการจัดการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์การด้านเทคโนโลยี โครงสร้างองค์การ   พฤติกรรม  รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง  การจัดองค์การและกลยุทธ์ในการบริหาร การจัดการ การสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การ  การจูงใจบุคลากรในหน่วยงาน การปรับปรุงองค์การ  การควบคุมคุณภาพงาน  การใช้ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

   International Finance
 (การเงินระหว่างประเทศ)

   คำอธิบายรายวิชา
การบริหารการเงินระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ตลาดเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน เครื่องมือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การสร้างกำไรจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อของประเทศต่างๆ ดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน การวัดความเสียหายจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การบริหารเงินสดระหว่างประเทศ โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนเงินทุนในต่างประเทศ การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเทศ การธนาคารระหว่างประเทศ

   Leadership and Team Development (ภาวะผู้นำและการพัฒนากลุ่มทำงาน)

   ความรู้และทักษะของนักบริหาร ทักษะพื้นฐานที่ใช้ในการทำงาน ภาวะผู้นำ การมอบหมายงาน การใช้ผู้ร่วมงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่ต้องการ การสร้างทีมงาน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ กลุ่มทำงานในบริษัทที่มีการรวมและควบกิจการ

   Laws Relating to Labour (กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน)

   กฎหมายต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ใช้แรงงาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นปัญหาทางกฎหมายกับการจัดการ และแสวงหาข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือสร้างสรรค์ระบบกฎหมายด้านแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทำงาน การให้ความคุ้มครองแรงงานสตรีและเด็ก สวัสดิการ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายประกันสังคม  กฎหมายโรงงาน พระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ

   Leadership and Managerial Negotiation Strategy (ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ)

   ทฤษฎี ภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำกับจริยธรรม ภาวะผู้นำกับความคิดเชิงระบบและการแก้ไขปัญหา ภาวะผู้นำกับวิสัยทัศน์และการสื่อสารระหว่างในองค์กร ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร ผู้นำกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ กระบวนการเจรจาต่อรองเพื่อเป็นเครื่องมือทางการจัดการ การสร้างอิทธิพลต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ส่งวัตถุดิบ ลูกค้า สหพันธ์แรงงาน หน่วยงานรัฐ สมาคมการค้าและอื่นๆ กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองที่ได้ผลและกรณีศึกษา

   Managerial Negotiation Strategy (กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ)

   กระบวนการเจรจาต่อรองจากมุมมองของผู้จัดการเพื่อเป็นเครื่องมือทางการ จัดการ การสร้างอิทธิพลต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ส่งวัตถุดิบ ลูกค้า สหพันธ์แรงงาน หน่วยงานรัฐ สมาคมการค้าและอื่นๆ กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองที่ได้ผลและกรณีศึกษา

   Organization Development and Management for Changes (การพัฒนาองค์การและการจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง)

   ปัจจัยแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์การ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี โครงสร้างองค์การ พฤติกรรมรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง การจัดองค์การและกลยุทธ์ในการบริหารการจัดการ การสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การ การจูงใจบุคลากรในหน่วยงาน การปรับปรุงองค์การ การควบคุมคุณภาพงาน การใช้ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

   Operations Management and Strategy (การจัดการการดำเนินงานและกลยุทธ์)

   การดำเนินงานและความได้เปรียบในการแข่งขัน  กลยุทธ์ในการดำเนินงาน  การจัดการกระบวนการ การจัดการคุณภาพ การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ การตัดสินใจในการออกแบบ การกำหนดขนาดและกำลังการผลิต การกำหนดสถานที่ตั้ง การวางผัง การพยากรณ์ การจัดการวัสดุ ระบบสินค้าคงคลัง การวางแผนโดยรวม การวางแผนความต้องการวัสดุ ระบบทันเวลา  การจัดการโครงการที่มีความซับซ้อน

   Organizational Structure and Design (โครงสร้างองค์การและการออกแบบ)

   ระเบียบวิธีการออกแบบโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมในระดับมหภาคและจุลภาค แนวคิดขององค์กรการเรียนรู้ที่จะสร้างเสริมศักยภาพองค์กร  การออกแบบองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและสภาวะแวดล้อม

   Operation Management (การจัดการดำเนินการ)

   ธรรมชาติของการดำเนินงาน กลยุทธ์ของธุรกิจและการแข่งขันระดับสากล การบริหารการบริหารเชิงคุณภาพ การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ การออกแบบและการเลือกผลิตภัณฑ์หรือ/บริการ ระบบกระบวนการ ผังการวางเครื่องมือการผลิต การพยากรณ์ การวางแผนกำลังการผลิต การเลือกสถานที่ การดัดแปลงตารางหลัก รูปแบบของการกระจายงาน การบริหารการบริหารสินค้าคงคลัง การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ ระบบทันเวลา กระบวนการจัดซื้อ การจัดทำตารางรายละเอียดระยะสั้น การวิเคราะห์งานรอคิว การบริหารการบริหารโครงการ การควบคุมคุณภาพ

   Project Management (การจัดการโครงการ)

   การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์ความคุ้มทุน การวางแผนปฏิบัติการ การดำเนินการตามแผน การจัดลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน การควบคุมและติดตามงาน การประเมินผลของโครงการ โครงสร้างของทีมงานที่มีคุณภาพ การจัดสรรทรัพยากรในการทำงาน การทำเอกสารของโครงการ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการโครงการ

   Product Design and Service System (การออกแบบผลิตภัณฑ์)

   วิชานี้แนะนำให้นักศึกษาได้รู้จักแนวคิดในการจัดการเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบระบบของผลิตภัณฑ์ควบคู่กับบริการ  นักศึกษาจะได้ศึกษาขั้นตอนการค้นหาและริเริ่มความคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ สภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ ความต้องการและความจำเป็นของผู้ใช้ และฝึกค้นหาแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผสานเข้ากับการให้บริการอย่างเป็น ระบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความจำเป็นของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ

   Project Management (การจัดการโครงการ)

   การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์ความคุ้มทุน การวางแผนปฏิบัติการ การดำเนินการตามแผน การจัดลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน การควบคุมและติดตามงาน การประเมินผลของโครงการ โครงสร้างของทีมงานที่มีคุณภาพ การจัดสรรทรัพยากรในการทำงาน การทำเอกสารของโครงการ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการโครงการ

   Reward and Performance Management (รางวัลและการจัดการการปฏิบัติการ)

   แนวคิด ทางตรรกภายในความแตกต่างที่รู้เห็นและให้รางวัลระหว่างบุคลากรที่ทำงานอย่างเดียวกัน  ความสัมพันธ์ระหว่างการให้รางวัลกับแนวคิดการทำงาน  การใช้แนวทางต่างๆในระบบการให้รางวัล

   Strategic Management Decision Making (การตัดสินใจสำหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์)

   การตัดสินใจในการจัดการเชิงกลยุทธ์  การใช้แผนงานจำลองทางธุรกิจระหว่างประเทศ  การใช้ความรู้ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ  การเสริมสร้างทักษะในการวางแผนและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ  บทบาทของผู้บริหารระดับสูงขององค์การ  วิสัยทัศน์ในการสร้างนโยบาย  กลยุทธ์และแผนงาน  การออกแบบและการจัดองค์การการทำงานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ทำงาน  การประสานงาน  การแก้ไขปัญหาและการสื่อสารทางการจัดการภายในและภายนอกองค์การ

   Seminar in Management (สัมมนาในการจัดการ)

   การศึกษาหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ นอกเหนือจากเนื้อหาที่จัดไว้ โดยมุ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการเชิญผู้ชำนาญการพิเศษในหัวข้อนั้นๆ เข้าร่วมสอนในการสัมมนาในแต่ละหัวข้อที่น่าสนใจเหล่านั้น

   Small Business Management (การจัดการธุรกิจขนาดย่อม)

   ในวิชานี้นักศึกษา จะเข้าใจถึงความท้าทายและประเด็นในการจัดการที่ธุรกิจขนาด ย่อมต้องเผชิญตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจไปจนถึงช่วงของการเติบโต การวางกลยุทธ์และนำไปสู่การปฏิบัติ  การทำการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดย่อม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการคุณภาพ การจัดการหุ้นส่วนทางธุรกิจ กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการถอนตัวจากธุรกิจ โดยนักศึกษาจะได้วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อมจาก กรณีศึกษา และผู้ประกอบการที่มาเป็นวิทยากรรับเชิญ

   Supply Chain Management and Strategy (การจัดการโซ่อุปทานและกลยุทธ์)

   การ สร้างกรอบสำหรับการวิเคราะห์โซ่อุปทาน   การวางแผนอุปสงค์และอุปทาน การพยากรณ์อุปสงค์ การวางแผนรวมของโซ่อุปทาน การวางแผนและการจัดการสินค้าคงคลังของโซ่อุปทาน การจัดการขนาดที่เกิดความประหยัดของโซ่อุปทาน การจัดการความไม่แน่นอนของระบบโซ่อุปทาน การขนส่งของระบบโซ่อุปทาน การวางแผนและออกแบบโครงข่ายของระบบโซ่อุปทาน เทคโนโลยีสารสนเทศของโซ่อุปทาน การประสานงานของโซ่อุปทาน การประเมินทางการเงินของการตัดสินใจเกี่ยวกับโซ่อุปทาน

   Technology Venture Management (การจัดการการเสี่ยงลงทุนทางเทคโนโลยี)

   พื้นฐานของภาวะผู้ประกอบการธุรกิจฐานเทคโนโลยี ประกอบด้วยการชี้เฉพาะโอกาสทางพาณิชย์ที่มีศักยภาพสูงมีเทคโนโลยีอย่าง จริงจัง รวบรวมคนที่มีความสามารถและทุนในการดำเนินการ  ทักษะการตัดสินใจสำหรับการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความเสี่ยงสูง  เข้าใจถึงกระบวนการและลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบการบริษัททางด้านเทคโนโลยี  และบทบาทของคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่สร้างผลกระทบสูง  รู้จักเครื่องมือที่จำเป็นในการระบุโอกาสทางธุรกิจและการเริ่มต้นและทำให้ บริษัทเทคโนโลยีเติบโต

   Value Chain and Process Reengineering Management (การจัดการโซ่คุณค่าและการรื้อปรับกระบวนการ)

   แบบจำลองต่างๆของเครื่องมือทางการจัดการ การรื้อปรับ กรณีศึกษาบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ วิธีการที่ทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม การค้นหาความสามารถหลักในองค์การ ทีมพิเศษในการแก้ไขปัญหาทางกลยุทธ์ การติดตามตรวจสอบลูกค้า กรรมวิธีที่เป็นแม่บทการวิเคราะห์ช่องว่างในการปฏิบัติการและการลดความสูญ เสีย วัฏจักรชีวิต และค่าใช้จ่ายของงานที่ทำขึ้นใหม่

   Valuation
 (การประเมินมูลค่าทางการเงิน)

   คำอธิบายรายวิชา
การใช้แบบ จำลองการประเมินมูลค่า ทางการเงินเพื่อวัดมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทต่างๆและมูลค่าของกิจการ  การประยุกต์วิธีการประเมินมูลค่าในการวางแผนทางการเงินและวัดผลการดำเนิน งาน  การวิเคราะห์ต้นทุนของเงินทุนที่ใช้เป็นอัตราลดในแบบจำลองการประเมิน มูลค่า การใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบกระแสเงินสดอิสระ  กระแสเงินสดทุน  และกระแสเงินสดของผู้ถือหุ้น

   Value Based Management (การจัดการโดยมุ่งเน้นมูลค่า)

   ภาพรวมของการ บริหารแบบการจัดการโดยมุ่งเน้นมูลค่า  การนำการจัดการโดยมุ่งเน้นมูลค่ามาใช้งานจริง การวางแผนกลยุทธ์ การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ การประมาณมูลค่าของยุทธศาสตร์ การจัดสรรทุน การวัดผลและการกำหนดเป้าหมาย การกำหนดผลตอบแทนอิงกับผลงาน การควบรวมกิจการ

   การจัดการเชิงกลยุทธ์

   กระบวนการจัดการ เชิงกลยุทธ์ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทและนโยบายของบริษัท การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน การสร้างข้อได้เปรียบในเชิงการแข่งขันโดยผ่านกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับฝ่าย กลยุทธ์การแข่งขันและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม กลยุทธ์ในสิ่งแวดล้อมระดับโลก กลยุทธ์ระดับองค์กร การรวมกันในแนวดิ่ง การกระจายธุรกิจและพันธมิตรทาง กลยุทธ์ การพัฒนาบริษัท การสร้างและปรับปรุงโครงสร้างของบริษัท การออกแบบโครงสร้างองค์กร แบบระบบควบคุมเชิงกลยุทธ์ ความสอดคล้องกันระหว่างโครงสร้างและการควบคุมกับกลยุทธ์ การประยุกต์การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ และการวิเคราะห์กรณีศึกษา

   พฤติกรรมผู้บริโภค

   ความหลากหลายของพฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยผู้บริโภค การแบ่งกลุ่มทางการตลาดการจูงใจผู้บริโภค บุคลิกภาพและพฤติกรรมผู้บริโภค การรับรู้ของผู้บริโภค การเรียนรู้ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภค อิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค กลุ่มอ้างอิงและครอบครัว ระดับชั้นทางสังคม  อิทธิพลของวัฒนธรรม วัฒนธรรมย่อย  วัฒนธรรมข้ามชนิดและระดับชั้นทางสังคม ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค  การแพร่ของนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

   แนวคิดด้านโภชนาการสำหรับธุรกิจอาหาร

   อาหารและสารอาหาร แนวทางการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ความต้องการพลังงานและสารอาหารหลัก ความต้องการจุลโภชนาหาร หน้าที่เชิงพันธภาพของอาหาร การเสริมสารอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค โภชนาการของแม่และเด็ก อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ รูปแบบสารอาหารและฉลากโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ โภชนาการสำหรับการจัดเลี้ยงคนหมู่มาก การศึกษาการก่อผล

   การแก้ปัญหาด้านการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

   การคิดเชิงวิพากษ์ การระบุและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา กระบวนการและเทคนิคการแก้ปัญหาด้านการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร การแก้ปัญหาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อาหาร ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาด้านการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

   หัวข้อพิเศษทางการจัดการธุรกิจอาหาร

   โอกาสและอุปสรรคสำหรับธุรกิจอาหารของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงหรืออาหารขยะ การประเมินความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ลสารอาหารสำหรับประเทศที่มีข้อมูลระบาด วิทยาไม่สมบูรณ์ กลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เทคโนโลยีการผลิตอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหารสำหรับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ กฏหมายนานาชาติเพื่อโภชนาการที่ดี การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหารในภาวะฉุกเฉิน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความเพียงพอ คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารบาทวิถี แนวโน้มของธุรกิจอาหารในการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร

   ประเมินความปลอดภัยของอาหารสำหรับธุรกิจอาหาร

   ประเด็นความปลอดภัยของอาหารในห่วงโซ่อาหารและกระบวนการผลิต การประเมินความปลอดภัยของการปนเปื้อนจากอันตรายทางเคมี อันตรายทางจุลชีววิทยา วัสดุสัมผัสอาหารและภาชนะบรรจุ  การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการระบบความปลอดภัยอาหาร การแพ้อาหารและภาวะภูมิไวเกินต่ออาหาร อาหารที่ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ และการทดสอบทางพิษวิทยาเพื่อการขออนุญาตขึ้นทะเบียน

   ความปลอดภัยและระบบจัดการคุณภาพในห่วงโซ่อาหาร

   หลักที่ใช้ในการกำหนดมาตรฐาน มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารภายใต้องค์กรระหว่างประเทศ  หลักการ และข้อกำหนดในการออกแบบองค์กร และระบบงานตรวจสอบออกใบรับรองด้านอาหารของประเทศ  บทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ ตรวจสอบ และออกใบรับรองอาหารที่ค้าขายระหว่างประเทศภายใต้กติกาขององค์การการค้าโลก หลักการ โครงสร้าง และข้อกำหนดของระบบจัดการคุณภาพขององค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ และออกใบรับรองด้านระบบการผลิต ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านห้องปฏิบัติการและหน่วยตรวจ  มาตรฐานเอกชนที่สำคัญ และองค์กรที่ทำหน้าที่ประเมินมาตรฐานเอกชน การจัดการ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ และโอกาสในการพัฒนาของหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการ กฎระเบียบ ข้อบังคับและโครงสร้างของระบบการตรวจสอบ และออกใบรับรองของประเทศไทย และประเทศพัฒนาแล้วที่จัดได้ว่าเป็นตัวอย่างของระบบกำกับดูแลการส่งออกตาม หลักสากล องค์กรเอกชนที่ทำหน้าที่กำกับดูแลมาตรฐานและการออกใบรับรองของภาคเอกชนและผล ต่อการค้าระหว่างประเทศ หลักการ และวิธีการประเมินความเท่าเทียมของมาตรฐานเอกชน มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของอาเซียน

   ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองทางการค้าอาหารระหว่างประเทศ

   บทบาท ขององค์การการค้าโลกต่อการค้าอาหารระหว่างประเทศ  นโยบายและยุทธศาสตร์การผลิตและการค้าสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อความปลอดภัย และการส่งออกของประเทศ  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเกษตรและอาหาระหว่างประเทศ  บทบาท ของภาครัฐในการประสานและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความ สะดวกทางการค้า  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาหาร ณ ด่านศุลกากร ผลกระทบทางบวก และอุปสรรคทางการค้าของเขตการค้าเสรีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับ ภูมิภาคและอนุภูมิภาค ความสัมพันธ์ทางการค้า อุปสรรคและโอกาสในการพัฒนาการค้าอาหารกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ความสำคัญของ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช  และความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าต่อกำจัดอุปสรรคทางการค้าเกษตร และอาหารระหว่างประเทศ  สถานการณ์ และผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการค้าอาหารของประเทศไทย และประเทศในอนุภูมิภาค ผลกระทบขององค์การการค้าโลกต่อการค้าอาหารและการเตรี ยมการมาตรการของประเทศไทย ทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการค้า ข้อโต้ แย้งทางการค้าอาหารระหว่างประเทศที่ผ่านมา

   การเป็นที่ปรึกษาและผู้ประเมินระบบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

   การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาและจัดทำระบบคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย,หลักการและ แนวทางการเป็นผู้ประเมินระบบคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักไอเอสโอ 19011, การเป็นที่ปรึกษาและผู้ประเมินระบบคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร จรรยาบรรณการในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยทางด้าน อาหาร

   กฎหมายและข้อบังคับอาหารระดับชาติและนานาชาติ

   การ ออกแบบระบบการควบคุมอาหารระดับชาติตามแนวทางที่กำหนดและข้อแนะนำขององค์กร ระหว่างประเทศ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร และการควบคุมอาหารตามกฎหมายอาหารของไทย, หลักการและขั้นตอนการใช้หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการออกกฎหมายรอง การควบคุมกำกับ การบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษ กฎระเบียบด้านอาหารที่เกี่ยวกับการผลิตระดับต้นน้ำและการควบคุม ณ ด่านศุลกากร และจุดผ่านแดน,โครงสร้างองค์กร และกฎหมายด้านอาหารของประเทศคู่ค้าสำคัญ พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติแนวคิดรวบยอดในการออกแบบโครงสร้าง องค์กรและระบบงานการควบคุมอาหารตามข้อแนะนำของคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาระบบ การตรวจสอบและออกใบรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออก

 • ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย


  รายการ   ปีที่ 1 ปีที่ 2
  เทอม 1
  9 หน่วยกิต
  เทอม 2
  9 หน่วยกิต
  เทอม 3
  9 หน่วยกิต
  เทอม 4
  9 หน่วยกิต
  เทอม 5
  9 หน่วยกิต
  รวม
  45 หน่วยกิต
  1. ค่าบำรุงการศึกษา - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000
  2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30,000 - - - - - 30,000
  3. ค่าหน่วยกิต (หน่วยกิตละ 2,700 บาท) - 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 121,500
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 30,000 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 301,500
  ค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน(เฉพาะนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ)
  1.วิชาบัญชี 7,000
  2.วิชาการพัฒนาทักษะด้านการจัดการ 3,000
  3.วิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ 1 ระดับ) 16,800
  4.วิชาคณิตศาสตร์ 7,000
  5.วิชาสถิติเพื่อการจัดการ (เฉพาะสาขาการตลาด, สาขาการจัดการธุรกิจและสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร) 2,000
 • การสำเร็จการศึกษา

  วิทยาลัยการจัดการจะเสนอขออนุมัติปริญญาบัตรในการจบการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  1. มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
  2. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
  5. สอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาอิสระ ที่ปรึกษาฝึกหัด หรือปฏิบัติการให้คำปรึกษา
  6. ส่ง รูปเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาอิสระ ที่ปรึกษาฝึกหัด หรือปฏิบัติการให้คำปรึกษาฉบับสมบูรณ์ ที่จัดพิมพ์ตามจำนวนและตามรูปแบบที่วิทยาลัยการจัดการกำหนด
  7. ต้องได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP 480 หรือ IELTS 4.5 หรือ MU GRAD TEST 60 คะแนนขึ้นไป ตามประกาศของวิทยาลัย
  8. คณบดีวิทยาลัยการจัดการเป็นผู้เสนอขออนุมัติปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษา

คณาจารย์ประจำ สาขาการจัดการและกลยุทธ์

 • Sirisuhk Rakthin, Ph.D.
 • ASSOC. PROF. NATHASIT GERDSRI, PH.D.
 • POOMPORN THAMSATITDEJ, PH.D.
 • ASST. PROF. PRATTANA PUNNAKITIKASHEM, PH.D.
 • TRIN THANANUSAK, PH.D.
 • ASST. PROF. WINAI WONGSURAWAT, PH.D.
 • Sirisuhk Rakthin, Ph.D.

  Specializations: Marketing Strategy, International Business Management, Knowledge Transfer and Management, Strategic Management, and Corporate Strategy

  Dr. Sirisuhk Rakthin has been an adjunct lecturer at CMMU since 2002 and currently joined CMMU as a full-time lecturer. She earned her first bachelor degree in Electrical Engineering from Kasetsart University and her second degree in Laws from Sukhothai Thammathirat Open University. She received an MBA in Strategic Management and Consulting from MIT Sloan School of Management. Additionally, she completed an M.S. in Business Research and received a Ph.D. in Marketing from Michigan State University, U.S.A.

  Prior to joining CMMU, Dr. Sirisuhk worked for over 15 years in international marketing, laws, and strategic planning in telecom industry. Her broad experience as a senior management in developing and managing large-scale telecom projects including international operations and investments provides her with the perfect opportunity to contribute to her teaching and research in both marketing and strategic management areas. Dr. Sirisuhk's research interests include marketing strategy, knowledge transfer and management, international business management and cultural intelligence, innovation and entrepreneurship, and new product development process.


 • ASSOC. PROF. NATHASIT GERDSRI, PH.D.

  Specializations: Strategic Technology Management, Technology Planning and Roadmapping, Project Management

  Dr. Nathasit Gerdsri (ดร. ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี) is Associate Professor of Technology and Innovation Management and Deputy Dean for Academic Programs at College of Management, Mahidol University, Thailand. He used to be Program Chairs of New Technology Ventures and Management & Strategy. He was also invited as a visiting professor in Europa Institute of MBA, Germany during 2007-2011 where he regularly visited every Summer to offer a course on Strategic Management of Change. Prior to that Dr. Gerdsri held a Visiting Assistant Professor in Dept. of Engineering and Technology Management at Portland State University during 2004-5.

  Dr. Gerdsri also has industrial experiences in technical consulting, contract research, management of mega construction projects and technology development as he used to work with Intel Enterprise R&D Lab in Hillsboro, Oregon USA.

  Currently, Dr. Gerdsri conducts research in the area of technology planning and roadmapping, innovation management, R&D management, decision analysis, and project management.

  The outputs of his research works have been published in many international journals including Journal of Technology Forecasting Social Change, Journal of Technology Analysis and Strategic Management, Int’l Journal of Technology Intelligence and Planning, Int’l Journal of Technology, Policy and Management, Int’l Journal of Innovation and Technology Management, Asian Journal of Technology Innovation, Journal of Mathematical and Computer Modeling, etc. Dr. Gerdsri is a co-author of the book on “Technology Assessment: Forecasting Future Adoption of Emerging Technologies” (ISBN: 978-3-503-12675-0) and several book chapters on the topics related to strategic management of technology.

  In addition to the academic outputs, Dr. Gerdsri carried out his research works to business communities by providing academic training courses and project consultancies for several leading organizations like Siam Cement (Public) Co.,Ltd., PTT Global Chemical (Public) Co.,Ltd, Siam Makro (Public) Co.,Ltd., Thailand National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Thailand National Science Technology and Innovation Policy Office, Thailand Automotive Institute, Thailand Botanic Garden Organization, APEC Center of Technology Foresight, etc.

  Dr. Gerdsri received his Ph.D. in Systems Science/Engineering and Technology Management from Portland State University (USA) in 2004. His Ph.D. dissertation was on the development of technology development envelope (TDE) for roadmapping of emerging technologies. A part of his dissertation was selected for the PICMET'05-Best Student Paper Award. Dr. Gerdsri completed B. Eng in mechanical engineering from Chulalongkorn University (Thailand) and dual M.S. degrees in mechanical engineering and engineering management.

  Currently, Dr. Gerdsri serves an Area Editor of the International Journal of Innovation and Technology Management (IJITM) and Editorial Board of KMUTT R&D Journal. He is a member of IEEE Society, the Honor Society of Phi Kappa Phi, Omega Rho International Honor Society - PSU Chapter which he is used to serve as the Chapter President. He is also listed in Marquis Who’s Who in the World.

  For more detailed information, please visit www.insighttrm.com or www.linkedin.com/pub/dir/nathasit/gerdsri


 • POOMPORN THAMSATITDEJ, PH.D.

  Specializations: Innnovation Technology

  Dr. Poomporn was a Thai Royal Government Sponsorship student, graduated with Doctor of Business Administration degree in Management Science from The University of Strathclyde, the United Kingdom. After his graduation in 2006, he started working as a Public Development Officer with the Office of Public Development Commission (OPDC). His works involved with innovation in public sector, e-government, and a formation of strategic directions for governmental reforms. Working with OPDC, he was also assigned to be a secretary member to the Minister of the Prime Minister Office.

  In 2009, he started his academic career with College of Innovation, Thammasat University, where he provided lectures on risk, system thinking, new product development creativity and innovation management. Apart form teaching responsibilities, Dr. Poomporn was held several management positions including Associate Dean, Director of Innovative Consulting Center and Director of Technology Management Program. Regarding to his academic activities, Dr. Poomporn has consecutively been an organizing committee for a number of leading international academic conferences including IEEE ICMIT, IEEE ICQR, DSI and PICMET.

  Dr. Poomporn has also worked closely with various governmental agencies in the areas of project strategic management, risk management and technology management including Ministry of Commerce, Ministry of Finance, Ministry of Education, Ministry of Justice, Ministry of Science and Ministry of Industry. His significant contributions include a Development of Thailand Creative Economy Agency (TCEA) Business Plan, National Creative Business Plan for Ministry of Commerce, The Study of Competitiveness in Service Sector for Department of Business Development, National Creative Business Development Plan, Creative Business Matching between Japanese and Thai Investors, Creative Economy and Thai Education Development Plan and Case Study Development Program for the Office of Civil Service Commission. Furthermore, Dr. Poomporn has been active in consulting service to various private organizations including Thai Management Association, Mitrphol, SCG Group, Kornburi Sugar, CDG Group, CP and True Corporations in the areas of technology and innovation management.

  His outstanding publications and research include technology and innovation management in public sector and risk management. He is now playing an active role in pursuing research directions on creative economy, enterprise wide risk management and technology and innovation management in public sector.


 • ASST. PROF. PRATTANA PUNNAKITIKASHEM, PH.D.

  Specializations: Operations Management, Applied Operations Research in Health Care, Health Care Management

  Dr. Prattana Punnakitikashem received her bachelor's degree in Chemical Engineering from Chulalongkorn University in 2001 and a Master's degree in Industrial and Manufacturing Systems Engineering from the University of Texas at Arlington, USA in 2003. She completed her Ph.D. in Industrial and Manufacturing Systems Engineering from the University of Texas at Arlington, USA in 2007. Her Ph.D. dissertation was on integrated nurse staffing and assignment under uncertainty.

  Prior to her appointment at College of Management, Mahidol University, Dr. Punnakitikashem was an adjunct professor at the School of Business Administration, National Institution of Development Administration (NIDA) where she taught MBA courses such as quantitative analysis for business decision making, operations management. Previously, Dr. Punnakitikashem taught as a guest lecturer in nursing research classes at School of Nursing, the University of Texas at Arlington.

  Dr. Punnakitikashem’s primary research interests include decision making under uncertainty, operations management, applied operations research, optimization, and stochastic optimization. Her research typically involves health care applications. She is a member of INFORMS, IIE, Alpha Pi Mu, and Tau Beta Pi.


 • TRIN THANANUSAK, PH.D.

  Specializations: Strategic Management, Innovation and Change, Organizational identities and images, Multiple statuses, Value and justification, Institutions, Chinese businesses, Open Access and Scholarly communications, Small business and family business management

  Trin obtained a PhD from Cambridge Judge Business School, University of Cambridge, UK in 2016. His doctoral research aimed to examine how organizations undergo organisational changes within a rapidly evolving business context and how organisational identities and statuses affect the strategic directions of organisations. A paper from his PhD thesis won Best Paper Award in Strategic Management at the 16th European Academy of Management Annual Meeting in June 2016.

  Prior to his doctoral study, he obtained his BA in International Relations (First Class Honours with Gold Medal) in 2000 from Chulalongkorn University, Thailand. He was then awarded the Shell Centenary Scholarship to study for the Diploma in Computer Science at the University of Cambridge. After completing his studies at Cambridge he worked in research and consulting in Thailand (at Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University and Fiscal Policy Research Institute) on various projects from national competitiveness (Prof. Michael E. Porter and the NESDB), cluster and SMEs development (Business Incubation system), commercialisation of research and intellectual property, to the performance evaluation and business model restructuring of state enterprises.

  From this professional background, Trin has developed a keen interest in the topic of innovation, change and small business management and intends to pursue a career in academia. He was awarded a Research Scholarship in 2008-10 from the National University of Singapore to study a research Master's in Sociology. Trin, subsequently, pursued an MPhil in Innovation, Strategy & Organisation prior to commencing his doctoral research in Management Studies at the Cambridge Judge Business School with the support of the Cambridge Thai Foundation and the Cambridge Trust.


 • ASST. PROF. WINAI WONGSURAWAT, PH.D.

  Specializations: Managerial Economics and Strategy

  Winai Wongsurawat is an applied economist whose research interests span the areas of government regulation, investment, entrepreneurship, and business strategy. Prior to joining the College of Management at Mahidol University, he was an assistant professor at the Asian Institute of Technology where he taught master and doctoral-level courses in quantitative analysis, strategic management, macroeconomics and the political economy of Thailand.

  From 2005-2007, Dr. Wongsurawat was a consultant at NERA Economic Consulting, a global consulting firm based in New York, USA. As a member of the finance and mass torts practice, he provided consultation and litigation support in securities class actions and product liability lawsuits.

  Winai earned his PhD in managerial economics and strategy from the Kellogg School of Management, Northwestern University. His Bachelor of Arts and Science in economics and mathematical & computational sciences at Stanford University was sponsored by HM the King of Thailand’s scholarship.


Contact Program Educator

If you have any question on program, please feel free to contact educator on working period
weekday (10:00 - 18:00) weekend (08:30 - 16:30)
Tel: 662 206 2000 Ext.3207 Fax: 662 206 2090
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400