สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร(HO)
Human Resource and Orgnaizational Management

สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร

สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร (Human Capital and Organization Management) มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ด้านธุรกิจและด้านกลยุทธ์ไปพร้อมๆกับความรู้ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการองค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งนักศึกษาจะสามารถเชื่อมโยงกระบวนการจัดการองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรและค่านิยมร่วม โดยจะเน้นการวางแผนการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร การบริหารผลงาน ภาวะผู้นำ การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างองค์กร การเจรจาต่อรอง การบริหารโครงการการพัฒนาพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน ตลอดจนกระบวนการให้คำปรึกษาด้านองค์กรและทรัพยากรมนุษย์

Latest News and Activities


HO Gallery

Contact Program Educator

If you have any question on program, please feel free to contact educator on working period
weekday (10:00 - 18:00) weekend (08:30 - 16:30)
Tel: 662 206 2000 Ext: 3203
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400