สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (FBM)
Food Business Management

Student Testimonials

 • 0

  FBM knowledge corner

  “เรามุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการและผู้บริหารธุรกิจอาหารและเกษตร ชั้นนำอย่างมืออาชีพ”
  สาขาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรไทย เป็นสาขาที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาศักยภาพของคนที่มีความสนใจเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารและเกษตร ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรที่ทำงานสังกัดองค์กรขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมด้านอาหารและเกษตรของประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ของสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร ที่ต้องการมุ่งเน้นการสร้างมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพ ตอบโจทย์ในฐานะกำลังสำคัญเพื่อช่วยยกระดับผลิตภาพตลอดห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมด้านอาหารและเกษตร บนพื้นฐานความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และบูรณาการเพื่อประยุกต์ให้เกิดขึ้นจริงได้ เพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านอาหารและเกษตรทั้งในระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับโลก

   FBM News and Highlight

   นักศึกษาสาขา FBM รุ่น18B นำเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาอิสระ (Independent Study) ซึ่งเป็นผลงานเพื่อจบการศึกษาระดับปริญญาโท และเพื่อนำผลงานที่ทำการศึกษามาไปต่อยอดธุรกิจในอนาคต

   PRIDE of FBM

    FBM Site Visit

    • A00 00
    • A01 01
    • A01 02
    • A01 03
    • A01 04

     FBM Biz Chance

      Program Faculty

      • กิตติชัย ราชมหา
      • ดร.สุเทพ นิ่มสาย
      • ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ Ph.D.(Biotechnology)
      • ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาส
      • อาจารย์ ยุทธนา นรภูมิพิภัชน์
      • อาจารย์ ลลนา ธีระนุสรณ์กิจ
      • น.สพ.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร
      • อาจารย์ สุทธิพงษ์ สุริยะ
      • อาจารย์ บุบผา เตชะภทรพร
      • กิตติชัย ราชมหา

       กิตติชัย ราชมหา

       ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ความเชี่ยวชาญ :
       (1) การบริหารการเงินสำหรับผู้ประกอบการอาหาร
       (2) การวางแผนและพัฒนาตัวแบบธุรกิจอาหาร
       (3) การบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม

       Read more

      • ดร.สุเทพ นิ่มสาย

       ดร.สุเทพ นิ่มสาย

       ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ความเชี่ยวชาญ :
       (1) Logistics and Supply Chain Management
       (2) International Business Economics and Marketing
       (3) Agro-industry and Agribusiness

      • ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ Ph.D.(Biotechnology)

       ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ Ph.D.(Biotechnology)

       ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล, อาจารย์พิเศษสาขา สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ความเชี่ยวชาญ :

       • นวัตกรรมอาหาร
       • โภชนาการสำหรับธุรกิจอาหาร

      • ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาส

       ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาส

       ตำแหน่งปัจจุบัน : รองเลขาธิการ สวทน. กำกับดูแล FoodInnopolis กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อาจารย์พิเศษสาขา สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ความเชี่ยวชาญ :

       • นโยบายภาครัฐเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม โดยเฉพาะสาขานวัตกรรมธุรกิจเกษตรและอาหาร
       • การบ่มเพาะผู้ประกอบการนวัตกรรม

      • อาจารย์ ยุทธนา นรภูมิพิภัชน์

       อาจารย์ ยุทธนา นรภูมิพิภัชน์

       ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ , อาจารย์พิเศษสาขา สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ความเชี่ยวชาญ :

       • มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
       • กฏเกณฑ์และกฏหมายที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

      • อาจารย์ ลลนา ธีระนุสรณ์กิจ

       อาจารย์ ลลนา ธีระนุสรณ์กิจ

       ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด, อาจารย์พิเศษสาขา สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ความเชี่ยวชาญ :

       • การจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร

      • น.สพ.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร

       น.สพ.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร

       ตำแหน่งปัจจุบัน : CIO & Co-founder บจ. กรีนอินโนเวทีฟไบโอเทคโนโลยี , อาจารย์พิเศษสาขา สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ความเชี่ยวชาญ :

       • การจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านเกษตร

      • อาจารย์ สุทธิพงษ์ สุริยะ

       อาจารย์ สุทธิพงษ์ สุริยะ

       ตำแหน่งปัจจุบัน : CEO บจ.ขาบสตูดิโอ , อาจารย์พิเศษสาขา สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ความเชี่ยวชาญ :

       • Food Branding
       • Food Packaging

      • อาจารย์ บุบผา เตชะภทรพร

       อาจารย์ บุบผา เตชะภทรพร

       ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญาด้านธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร Innotech มหาวิทยาลัยมหิดล, อาจารย์พิเศษสาขา สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ความเชี่ยวชาญ :

       • กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญาด้านธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร


      Contact Program Educator

      If you have any question on program, please feel free to contact educator on working period weekday (10:00 - 18:00) weekend (08:30 - 16:30)
      Tel: 662 206 2000 Ext.3206
      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      69 Vipawadee Rangsit Road
      Samsennai, Phayathai District,
      Bangkok, Thailand 10400