สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (FBM)
Food Business Management

สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (หลักสูตรไทย)

หากคุณคือผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ที่อยากต่อยอดธุรกิจให้เติบโต หรือเป็นบุคลากรในองค์กรธุรกิจอาหาร ที่มองหาความก้าวหน้าในสายอาชีพ นี่คือหลักสูตรที่คุณต้องเรียน 
 
หลักสูตรปริญญาโทการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับ และสร้างผู้นำในแวดวงธุรกิจอาหารมาแล้วมากมาย
 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 มกราคม 2561
 
สมัครเรียน >> https://bit.ly/2IzXtLX
ข้อมูลเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2FEvgxo

Student Testimonials

 • 0

  FBM knowledge corner

  “เรามุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการและผู้บริหารธุรกิจอาหารและเกษตร ชั้นนำอย่างมืออาชีพ”
  สาขาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรไทย เป็นสาขาที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาศักยภาพของคนที่มีความสนใจเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารและเกษตร ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรที่ทำงานสังกัดองค์กรขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมด้านอาหารและเกษตรของประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ของสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร ที่ต้องการมุ่งเน้นการสร้างมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพ ตอบโจทย์ในฐานะกำลังสำคัญเพื่อช่วยยกระดับผลิตภาพตลอดห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมด้านอาหารและเกษตร บนพื้นฐานความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และบูรณาการเพื่อประยุกต์ให้เกิดขึ้นจริงได้ เพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านอาหารและเกษตรทั้งในระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับโลก

   FBM News and Highlight

   นักศึกษาสาขา FBM รุ่น18B นำเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาอิสระ (Independent Study) ซึ่งเป็นผลงานเพื่อจบการศึกษาระดับปริญญาโท และเพื่อนำผลงานที่ทำการศึกษามาไปต่อยอดธุรกิจในอนาคต

   PRIDE of FBM

   • นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (FBM) ได้รับรางวัล Most Popular PadThai Award

    นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (FBM) ได้รับรางวัล Most Popular PadThai Award

    ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐพงศ์ เลิศปัญญาสัมปทา นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (FBM) รุ่น20A ที่ได้รับรางวัล Most Popular PadThai Award จากการแข่งขัน pitching งาน Demo Day โครงการ PADTHAI by FoodInnopolis สวทน. กระทรวงวิทย์ฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กย.61 ที่ผ่านมา

    FBM Site Visit

    • A00 00
    • A01 01
    • A01 02
    • A01 03
    • A01 04

     FBM Biz Chance

      Program Faculty

      • กิตติชัย ราชมหา
      • ดร.สุเทพ นิ่มสาย
      • ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ Ph.D.(Biotechnology)
      • ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาส
      • อาจารย์ ยุทธนา นรภูมิพิภัชน์
      • อาจารย์ ลลนา ธีระนุสรณ์กิจ
      • น.สพ.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร
      • อาจารย์ สุทธิพงษ์ สุริยะ
      • อาจารย์ บุบผา เตชะภทรพร
      • กิตติชัย ราชมหา

       กิตติชัย ราชมหา

       ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ความเชี่ยวชาญ :
       (1) การบริหารการเงินสำหรับผู้ประกอบการอาหาร
       (2) การวางแผนและพัฒนาตัวแบบธุรกิจอาหาร
       (3) การบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม

       Read more

      • ดร.สุเทพ นิ่มสาย

       ดร.สุเทพ นิ่มสาย

       ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ความเชี่ยวชาญ :
       (1) Logistics and Supply Chain Management
       (2) International Business Economics and Marketing
       (3) Agro-industry and Agribusiness

      • ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ Ph.D.(Biotechnology)

       ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ Ph.D.(Biotechnology)

       ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล, อาจารย์พิเศษสาขา สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ความเชี่ยวชาญ :

       • นวัตกรรมอาหาร
       • โภชนาการสำหรับธุรกิจอาหาร

      • ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาส

       ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาส

       ตำแหน่งปัจจุบัน : รองเลขาธิการ สวทน. กำกับดูแล FoodInnopolis กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อาจารย์พิเศษสาขา สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ความเชี่ยวชาญ :

       • นโยบายภาครัฐเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม โดยเฉพาะสาขานวัตกรรมธุรกิจเกษตรและอาหาร
       • การบ่มเพาะผู้ประกอบการนวัตกรรม

      • อาจารย์ ยุทธนา นรภูมิพิภัชน์

       อาจารย์ ยุทธนา นรภูมิพิภัชน์

       ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ , อาจารย์พิเศษสาขา สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ความเชี่ยวชาญ :

       • มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
       • กฏเกณฑ์และกฏหมายที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

      • อาจารย์ ลลนา ธีระนุสรณ์กิจ

       อาจารย์ ลลนา ธีระนุสรณ์กิจ

       ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด, อาจารย์พิเศษสาขา สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ความเชี่ยวชาญ :

       • การจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร

      • น.สพ.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร

       น.สพ.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร

       ตำแหน่งปัจจุบัน : CIO & Co-founder บจ. กรีนอินโนเวทีฟไบโอเทคโนโลยี , อาจารย์พิเศษสาขา สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ความเชี่ยวชาญ :

       • การจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านเกษตร

      • อาจารย์ สุทธิพงษ์ สุริยะ

       อาจารย์ สุทธิพงษ์ สุริยะ

       ตำแหน่งปัจจุบัน : CEO บจ.ขาบสตูดิโอ , อาจารย์พิเศษสาขา สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ความเชี่ยวชาญ :

       • Food Branding
       • Food Packaging

      • อาจารย์ บุบผา เตชะภทรพร

       อาจารย์ บุบผา เตชะภทรพร

       ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญาด้านธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร Innotech มหาวิทยาลัยมหิดล, อาจารย์พิเศษสาขา สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ความเชี่ยวชาญ :

       • กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญาด้านธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร


      Contact Program Educator

      If you have any question on program, please feel free to contact educator on working period weekday (10:00 - 18:00) weekend (08:30 - 16:30)
      Tel: 662 206 2000 Ext.3206
      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      69 Vipawadee Rangsit Road
      Samsennai, Phayathai District,
      Bangkok, Thailand 10400