สาขาการจัดการธุรกิจ(BM)
Business Management

สาขาการจัดการธุรกิจ

สาขาการจัดการธุรกิจ เป็นสาขาที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักบริหารรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สาขานี้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการที่จำเป็นในการทำธุรกิจยุคปัจจุบันซึ่งมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจบนหลักการบริหารการจัดการ การวางแผนอย่างเป็นระบบ การวางแผนกลยุทธ์ทั้งระดับธุรกิจและองค์กรไม่ว่าจะเป็นในหรือระหว่างประเทศ รวมถึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา Soft Skills ของนักบริหารยุคใหม่ 

Latest News and Activities


BM Gallery

Contact Program Educator

If you have any question on program, please feel free to contact educator on working period
weekday (10:00 - 18:00) weekend (08:30 - 16:30)
Tel: 662 206 2000 Ext: 3203
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400