ปริญญาโท การจัดการ

หลักสูตรไทย

วิทยาลัยการจัดการได้ดำเนินการเปิดสอนการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการนำหลักการที่เป็นทฤษฎีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

สาขาการจัดการธุรกิจ

สาขาการจัดการธุรกิจ เป็นสาขาที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักบริหารรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สาขานี้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการที่จำเป็นในการทำธุรกิจยุคปัจจุบันซึ่งมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจบนหลักการบริหารการจัดการ การวางแผนอย่างเป็นระบบ การวางแผนกลยุทธ์ทั้งระดับธุรกิจและองค์กรไม่ว่าจะเป็นในหรือระหว่างประเทศ รวมถึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา Soft Skills ของนักบริหารยุคใหม่ จุดเด่น:

 1. เน้นเรียนจริงแก้ปัญหาจริง ที่เกิดขึ้นในธุรกิจจริง
 2. เรียนรู้จากวิทยากรพิเศษ (Guest Speaker) จากบริษัทชั้นนำในประเทศไทย
 3. เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน

WHO SHOULD TAKE THIS MAJOR?

 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการ
 • ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ

CAREER OPPORTUNITY

 • นักบริหารรุ่นใหม่
 • เจ้าของธุรกิจ / ทายาทธุรกิจ
 • ผู้จัดการองค์กร / หัวหน้างาน

รายละเอียดหลักสูตร

 • ภาคพิเศษ
 • เรียน 3 วันต่อสัปดาห์
 • วันธรรมดา 18.00 – 21.00 น.และ/หรือ
  วันเสาร์ อาทิตย์ 9.00 - 12.00 น. และ/หรือ 13.30 - 16.30 น.
 • ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 18 เดือน
***ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละเทอม

Contact and Enquiries

CMMU regular business hours
 • Open 10.00 - 18.00 Weekday
 • Open 08.30 - 16.30 Weekend
Tel: (66) 02 206 2000 Ext.3203
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียนวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชา โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาบังคับครบทุกวิชาภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก นักศึกษาจะสามารถเข้าสอบประมวลความรู้ได้ หลังจากสอบผ่านวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชาแล้ว
  หมวดวิชาแกน
  (15 หน่วยกิต)
  • Management Information Systems
  • Thai Economy in Global Context
  • Strategic Marketing Management
  • Corporate Finance
  • Contemporary Management
  หมวดวิชาบังคับ (ตามวิชาเอก)
  (12 หน่วยกิต)
  • Organization Behavior and Human Resource Management
  • Strategic Management
  • Business Research
  • Managerial Decision Strategy
  วิทยานิพนธ์ (15 หน่วยกิต) หรือ
  สารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
  หมวดวิชาเลือก (ตามวิชาเอก)
  (6-12 หน่วยกิต)
  • Project Management
  • International Business Management
  • Seminar in Management
  • Customer Relationship Management
  • Leadership and Managerial Negotiation Strategy
  • Business Plan Development
  • Business Creative and Design Thinking
  • Corporate Sustainability Management and Strategy
  • Strategic Knowledge Management
  • Operation Management and Business Value Creation
  รวม 45 หน่วยกิต
  • Strategic Marketing Management

   Marketing, strategic analysis of markets, market research, consumer behavior, customer relationship management, corporate social responsibility, ethics, retailing, logistics, distribution channels, branding, advertising, events, public relations, omni channel and digital marketing, pricing, promotion, environment scanning, competitor analysis, new product development, product adoption, direct marketing, sales force


   Strategic Management

   Strategic management process, company stakeholder and policy, external environment analysis, Internal environment analysis, building competition advantage through function-level strategies, department strategy, competition and industry environment strategy, world environment strategy, organization strategy, vertical integration, diversification and strategic alliances, development, building and restructuring the corporation, designing organization structure, strategic control system design, matching structure & control to strategy, application of strategic change and case study analysis, Integration and of multidisciplinary knowledge


   Asian Economy in Global Context

   Microeconomics, demand and supply, elasticity, government policies, production and output, costs, perfect competition market, monopoly, monopolistic competition, oligopoly, game theory, market failures. Macroeconomic, measuring GDP, economic growth, inflation, unemployment, monetary policy, fiscal policy, business cycle, international trade, and international finance, the examples and cases of real situations happened in Asian economies


   Financial Management

   An overview of the financial management framework of a corporation; financial statement analysis; ethics of financial management; financial planning and forecasting financial statements; working capital management; time value of money; investment decision-making; interest rates and bond valuation; risk, return and the capital asset pricing model; cost of capital; valuation of stocks and firms; capital structure decision-making; distributions to shareholders; cash flow estimation and risk analysis; multinational financial management


   Decision Skills

   Frameworks for effective management decision-making, models and tools for decision makers, use of information for decision making, cultural, organizational, research skills for managers, psychological and ethical factors affecting business decisions


   Managing People in Organizations

   Individual behavior, personality type, values, attitudes and job satisfaction, role of motivation and performance, group behavior, emotional intelligence, communication and decision making, leadership, power and politics, organization structure, organization design, ethics and social responsibility, corporate culture and environment, cross-cultural management, planning and goal setting, organizational development and change


   Managing Business Information and Emerging Technologies

   Information systems from the business viewpoint; understanding of its business activities and information requirement, emerging technology, application systems to support stakeholders needs and enhance business value, information systems development, evaluation and selection


   Business and Management Research

   The basic structure of a research, the interdependence between research objective, research framework (in terms of variables studied and related hypothesis), and research methodology (in terms of methods of data collection, data measurement and data analysis). Sampling design, questionnaire design, interview, and experiment, Management and analysis for quantitative or qualitative data at basic and intermediate levels

  • Managerial Decision Science (วิทยาศาสตร์การตัดสินใจทางการจัดการ)

   การวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบ สมการเส้นตรง วิธีแก้ปัญหาของสมการเส้นตรง ความน่าจะเป็น การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การตัดสินใจและการวิเคราะห์ความเสี่ยง การบริหารและการควบคุมสินค้าคงคลัง ทฤษฎีการจัดลำดับงาน เทคนิคการจัดลำดับงานแบบ เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ การพยากรณ์


   Organization Behavior and Human Resource Management (พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   ความหมายของพฤติกรรมองค์การ พื้นฐานของพฤติกรรมส่วนบุคคล การยอมรับและการตัดสินใจส่วนบุคคล คุณค่า ทัศนคติและความพึงพอใจในงาน หลักการสร้างแรงจูงใจและการนำไปประยุกต์ พื้นฐานของพฤติกรรมกลุ่ม การติดต่อสื่อสารและการตัดสินใจกลุ่ม ความเป็นผู้นำและคุณธรรมจริยธรรมของผู้นำ อำนาจและการเงิน ความขัดแย้ง การต่อรองและพฤติกรรมระหว่างกลุ่ม โครงสร้างองค์กร การออกแบบองค์กร นโยบายทรัพยากรบุคคล คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อม การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อม การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย ความกดดันในการทำงาน การบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กร การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กร


   Strategic Management (การจัดการเชิงกลยุทธ์)

   กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทและนโยบายของบริษัท การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน การสร้างข้อได้เปรียบในเชิงการแข่งขันโดยผ่านกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับฝ่าย กลยุทธ์การแข่งขันและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม กลยุทธ์ในสิ่งแวดล้อมระดับโลก กลยุทธ์ระดับองค์กร การรวมกันในแนวดิ่ง การกระจายธุรกิจและพันธมิตรทาง กลยุทธ์ การพัฒนาบริษัท การสร้างและปรับปรุงโครงสร้างของบริษัท การออกแบบโครงสร้างองค์กร แบบระบบควบคุมเชิงกลยุทธ์ ความสอดคล้องกันระหว่างโครงสร้างและการควบคุมกับกลยุทธ์ การประยุกต์การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ และการวิเคราะห์กรณีศึกษา

  • Business Research (การวิจัยธุรกิจ)

   ปรัชญาและแนวคิดทางการวิจัยธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การกำหนดตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย การกำหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การออกแบบวิจัย แหล่งและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงานและการนำเสนอผลการวิจัย

   Customer Relationship Management (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์)

   เทคนิคการ ทำวิจัยลูกค้า เทคนิควิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ถึงปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ ในการนำเทคนิควิธีดังกล่าวไปปฏิบัติ วิธีการใช้ข้อมูลของลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ซึ่งจะเพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ

   International Business Management (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

   สภาพ แวดล้อม กระบวนการและแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์การร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติ การดำเนินการค้าขายกับต่างประเทศ ความสำคัญของภาษีและพิธีการศุลกากร การเงินระหว่างประเทศ กฎและระเบียบปฏิบัติขององค์การค้าระหว่างประเทศ และแนวโน้มในการส่งออกของไทย

   Operations Management and Strategy (การจัดการการดำเนินงานและกลยุทธ์)

   การดำเนินงานและความได้เปรียบในการแข่งขัน กลยุทธ์ในการดำเนินงาน การจัดการกระบวนการ การจัดการคุณภาพ การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ การตัดสินใจในการออกแบบ การกำหนดขนาดและกำลังการผลิต การกำหนดสถานที่ตั้ง การวางผัง การพยากรณ์ การจัดการวัสดุ ระบบสินค้าคงคลัง การวางแผนโดยรวม การวางแผนความต้องการวัสดุ ระบบทันเวลา การจัดการโครงการที่มีความซับซ้อน

   Project Management (การจัดการโครงการ)

   การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์ความคุ้มทุน การวางแผนปฏิบัติการ การดำเนินการตามแผน การจัดลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน การควบคุมและติดตามงาน การประเมินผลของโครงการ โครงสร้างของทีมงานที่มีคุณภาพ การจัดสรรทรัพยากรในการทำงาน การทำเอกสารของโครงการ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการโครงการ

   Seminar in Management (สัมมนาในการจัดการ)

   การศึกษาหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ นอกเหนือจากเนื้อหาที่จัดไว้ โดยมุ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการเชิญผู้ชำนาญการพิเศษในหัวข้อนั้นๆ เข้าร่วมสอนในการสัมมนาในแต่ละหัวข้อที่น่าสนใจเหล่านั้น

 •  
  รายการ   ปีที่ 1 ปีที่ 2
  เทอม 1
  9 หน่วยกิต
  เทอม 2
  9 หน่วยกิต
  เทอม 3
  9 หน่วยกิต
  เทอม 4
  9 หน่วยกิต
  เทอม 5
  9 หน่วยกิต
  รวม
  45 หน่วยกิต
  1. ค่าบำรุงการศึกษา - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000
  2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30,000 - - - - - 30,000
  3. ค่าหน่วยกิต (หน่วยกิตละ 2,700 บาท) - 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 121,500
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 30,000 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 301,500
  ค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน(เฉพาะนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ)
  1.วิชาบัญชี 7,000
  2.วิชาการพัฒนาทักษะด้านการจัดการ 3,000
  3.วิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ 1 ระดับ) 7,000
  4.วิชาคณิตศาสตร์ (เฉพาะสาขาการเงิน) 7,000
  5. วิชาสถิติเพื่อการจัดการ (ยกเว้นสาขาการเงิน) 2,000


  Download Payment Schedule


 • วิทยาลัยการจัดการจะเสนอขออนุมัติปริญญาบัตรในการจบการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  1. มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
  2. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
  5. สอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาอิสระ ที่ปรึกษาฝึกหัด หรือปฏิบัติการให้คำปรึกษา
  6. ส่ง รูปเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาอิสระ ที่ปรึกษาฝึกหัด หรือปฏิบัติการให้คำปรึกษาฉบับสมบูรณ์ ที่จัดพิมพ์ตามจำนวนและตามรูปแบบที่วิทยาลัยการจัดการกำหนด
  7. ต้องได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP 480 หรือ IELTS 4.5 หรือ MU GRAD TEST 60 คะแนนขึ้นไป ตามประกาศของวิทยาลัย
  8. คณบดีวิทยาลัยการจัดการเป็นผู้เสนอขออนุมัติปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษา
69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
Tel: 662 206 2000 Fax: 662 206 2090
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2017 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.
×
- Click here - to help Us Improve our Website!