ปริญญาโท การจัดการ

หลักสูตรไทย

วิทยาลัยการจัดการได้ดำเนินการเปิดสอนการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการนำหลักการที่เป็นทฤษฎีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

สาขาการจัดการธุรกิจ

สาขาการจัดการธุรกิจ เป็นสาขาที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักบริหารรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สาขานี้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการที่จำเป็นในการทำธุรกิจยุคปัจจุบันซึ่งมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจบนหลักการบริหารการจัดการ การวางแผนอย่างเป็นระบบ การวางแผนกลยุทธ์ทั้งระดับธุรกิจและองค์กรไม่ว่าจะเป็นในหรือระหว่างประเทศ รวมถึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา Soft Skills ของนักบริหารยุคใหม่ จุดเด่น:

 1. เน้นเรียนจริงแก้ปัญหาจริง ที่เกิดขึ้นในธุรกิจจริง
 2. เรียนรู้จากวิทยากรพิเศษ (Guest Speaker) จากบริษัทชั้นนำในประเทศไทย
 3. เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน

WHO SHOULD TAKE THIS MAJOR?

 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการ
 • ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ

CAREER OPPORTUNITY

 • นักบริหารรุ่นใหม่
 • เจ้าของธุรกิจ / ทายาทธุรกิจ
 • ผู้จัดการองค์กร / หัวหน้างาน

รายละเอียดหลักสูตร

 • ภาคพิเศษ
 • เรียน 3 วันต่อสัปดาห์
 • วันธรรมดา 18.00 – 21.00 น.และ/หรือ
  วันเสาร์ อาทิตย์ 9.00 - 12.00 น. และ/หรือ 13.30 - 16.30 น.
 • ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 18 เดือน
***ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละเทอม

Contact and Enquiries

CMMU regular business hours
 • Open 10.00 - 18.00 Weekday
 • Open 08.30 - 16.30 Weekend
Tel: (66) 02 206 2000 Ext.3203
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • โครงสร้างหลักสูตร
  นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียนวิชาบังคับครบทั้ง 5 วิชา โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาบังคับครบทุกวิชาภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก นักศึกษาจะสามารถเข้าสอบประมวลความรู้ได้ หลังจากสอบผ่านวิชาบังคับครบทั้ง 5 วิชาแล้ว
  หมวดวิชาบังคับ
  (15 หน่วยกิต)
  • Principles of Management
  • Management Information Systems
  • Thai Economy in Global Context
  • Strategic Marketing Management
  • Corporate Finance
  หมวดวิชาพื้นฐานสาขา
  (3 วิชา 9 หน่วยกิต)
  • Managerial Decision Science
  • Organizational Behavior and Human Resource Management
  • Strategic Management
  วิทยานิพนธ์ (15 หน่วยกิต) หรือ
  สารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
  หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา(4 วิชา)
  (4 วิชา 12 หน่วยกิต)
  • Operation Management
  • Project Management
  • International Business Management
  • Managerial Negotiation Strategy
  • Business Research
  • Customer Relationship Management
  วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)
  (3 หน่วยกิต)
  รวม 45 หน่วยกิต
  • Organization Behavior and Human Resource Management

   Meaning, Individual behavior, personal decision making, value, attitudes and job satisfaction, role of motivation and performance, group behavior, communication and decision making in group, leadership and ethics, power and monetary, conflict, negotiation and group behavior, organization structure, organization design , person policies, morals, ethics and social responsibility, corporate culture and environment, planning and goal setting, stress in workplace, management and organizational behavior, organizational development and change


   Management Information Systems

   Information systems from the business viewpoint; identification of an organizations information needs, the information technology and application systems to support the needs from operational to strategic levels, development and acquisition of the systems


   Asian Economy in Global Context

   Microeconomics, demand and supply, elasticity, government policies, production and output, costs, perfect competition market, monopoly, monopolistic competition, oligopoly, game theory, market failures. Macroeconomic, measuring GDP, economic growth, inflation, unemployment, monetary policy, fiscal policy, business cycle, international trade, and international finance, the examples and cases of real situations happened in Asian economies


   Financial Management

   An overview of financial management, financial statements, financial statement analysis, risk and return, time value of money, bonds and their valuation, stocks and their valuation, cost of capital, capital budgeting, cash flow estimation, risk analysis and real options, long-term financial planning, capital structure decisions, issuing securities, refunding operation, current asset management, short-term financing, derivatives and risk management

    


   Strategic Marketing Management

   Marketing, building customer satisfaction, marketing process and marketing planning, marketing information system and marketing research, scanning the marketing environment, analyzing consumer markets and buyer behavior, analyzing business market and business buyer behavior, analyzing industry and competition, demand measurement, market segmentation and selecting target market, differentiate, positioning, developing, testing and offering new product, the product life cycle, designing market-leader strategies, market- challenger strategies, market- follower strategies and market-nicher strategies, designing global market offering, managing product line, brands and packaging, managing services, channel management, managing retailing, wholesaling and market logistic, managing integrated marketing communications, design direct marketing and public relation, managing sales force, evaluation and control.

  • Managerial Decision Science (วิทยาศาสตร์การตัดสินใจทางการจัดการ)

   การวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบ สมการเส้นตรง วิธีแก้ปัญหาของสมการเส้นตรง ความน่าจะเป็น การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การตัดสินใจและการวิเคราะห์ความเสี่ยง การบริหารและการควบคุมสินค้าคงคลัง ทฤษฎีการจัดลำดับงาน เทคนิคการจัดลำดับงานแบบ เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ การพยากรณ์


   Organization Behavior and Human Resource Management (พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   ความหมายของพฤติกรรมองค์การ พื้นฐานของพฤติกรรมส่วนบุคคล การยอมรับและการตัดสินใจส่วนบุคคล คุณค่า ทัศนคติและความพึงพอใจในงาน หลักการสร้างแรงจูงใจและการนำไปประยุกต์ พื้นฐานของพฤติกรรมกลุ่ม การติดต่อสื่อสารและการตัดสินใจกลุ่ม ความเป็นผู้นำและคุณธรรมจริยธรรมของผู้นำ อำนาจและการเงิน ความขัดแย้ง การต่อรองและพฤติกรรมระหว่างกลุ่ม โครงสร้างองค์กร การออกแบบองค์กร นโยบายทรัพยากรบุคคล คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อม การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อม การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย ความกดดันในการทำงาน การบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กร การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กร


   Strategic Management (การจัดการเชิงกลยุทธ์)

   กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทและนโยบายของบริษัท การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน การสร้างข้อได้เปรียบในเชิงการแข่งขันโดยผ่านกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับฝ่าย กลยุทธ์การแข่งขันและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม กลยุทธ์ในสิ่งแวดล้อมระดับโลก กลยุทธ์ระดับองค์กร การรวมกันในแนวดิ่ง การกระจายธุรกิจและพันธมิตรทาง กลยุทธ์ การพัฒนาบริษัท การสร้างและปรับปรุงโครงสร้างของบริษัท การออกแบบโครงสร้างองค์กร แบบระบบควบคุมเชิงกลยุทธ์ ความสอดคล้องกันระหว่างโครงสร้างและการควบคุมกับกลยุทธ์ การประยุกต์การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ และการวิเคราะห์กรณีศึกษา

  • Business Research (การวิจัยธุรกิจ)

   ปรัชญาและแนวคิดทางการวิจัยธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การกำหนดตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย การกำหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การออกแบบวิจัย แหล่งและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงานและการนำเสนอผลการวิจัย

   Customer Relationship Management (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์)

   เทคนิคการ ทำวิจัยลูกค้า เทคนิควิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ถึงปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ ในการนำเทคนิควิธีดังกล่าวไปปฏิบัติ วิธีการใช้ข้อมูลของลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ซึ่งจะเพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ

   International Business Management (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

   สภาพ แวดล้อม กระบวนการและแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์การร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติ การดำเนินการค้าขายกับต่างประเทศ ความสำคัญของภาษีและพิธีการศุลกากร การเงินระหว่างประเทศ กฎและระเบียบปฏิบัติขององค์การค้าระหว่างประเทศ และแนวโน้มในการส่งออกของไทย

   Operations Management and Strategy (การจัดการการดำเนินงานและกลยุทธ์)

   การดำเนินงานและความได้เปรียบในการแข่งขัน กลยุทธ์ในการดำเนินงาน การจัดการกระบวนการ การจัดการคุณภาพ การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ การตัดสินใจในการออกแบบ การกำหนดขนาดและกำลังการผลิต การกำหนดสถานที่ตั้ง การวางผัง การพยากรณ์ การจัดการวัสดุ ระบบสินค้าคงคลัง การวางแผนโดยรวม การวางแผนความต้องการวัสดุ ระบบทันเวลา การจัดการโครงการที่มีความซับซ้อน

   Project Management (การจัดการโครงการ)

   การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์ความคุ้มทุน การวางแผนปฏิบัติการ การดำเนินการตามแผน การจัดลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน การควบคุมและติดตามงาน การประเมินผลของโครงการ โครงสร้างของทีมงานที่มีคุณภาพ การจัดสรรทรัพยากรในการทำงาน การทำเอกสารของโครงการ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการโครงการ

   Seminar in Management (สัมมนาในการจัดการ)

   การศึกษาหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ นอกเหนือจากเนื้อหาที่จัดไว้ โดยมุ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการเชิญผู้ชำนาญการพิเศษในหัวข้อนั้นๆ เข้าร่วมสอนในการสัมมนาในแต่ละหัวข้อที่น่าสนใจเหล่านั้น

 •  
  รายการ   ปีที่ 1 ปีที่ 2
  เทอม 1
  9 หน่วยกิต
  เทอม 2
  9 หน่วยกิต
  เทอม 3
  9 หน่วยกิต
  เทอม 4
  9 หน่วยกิต
  เทอม 5
  9 หน่วยกิต
  รวม
  45 หน่วยกิต
  1. ค่าบำรุงการศึกษา - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000
  2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30,000 - - - - - 30,000
  3. ค่าหน่วยกิต (หน่วยกิตละ 2,700 บาท) - 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 121,500
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 30,000 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 301,500
  ค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน(เฉพาะนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ)
  1.วิชาบัญชี 7,000
  2.วิชาการพัฒนาทักษะด้านการจัดการ 3,000
  3.วิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ 1 ระดับ) 16,800
  4.วิชาคณิตศาสตร์ 7,000
  5.วิชาสถิติเพื่อการจัดการ (เฉพาะสาขาการตลาด, สาขาการจัดการธุรกิจและสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร) 2,000


  Download Payment Schedule


 • วิทยาลัยการจัดการจะเสนอขออนุมัติปริญญาบัตรในการจบการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  1. มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
  2. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
  5. สอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาอิสระ ที่ปรึกษาฝึกหัด หรือปฏิบัติการให้คำปรึกษา
  6. ส่ง รูปเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาอิสระ ที่ปรึกษาฝึกหัด หรือปฏิบัติการให้คำปรึกษาฉบับสมบูรณ์ ที่จัดพิมพ์ตามจำนวนและตามรูปแบบที่วิทยาลัยการจัดการกำหนด
  7. ต้องได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP 480 หรือ IELTS 4.5 หรือ MU GRAD TEST 60 คะแนนขึ้นไป ตามประกาศของวิทยาลัย
  8. คณบดีวิทยาลัยการจัดการเป็นผู้เสนอขออนุมัติปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษา
69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
Tel: 662 206 2000 Fax: 662 206 2090
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2017 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.
×