หลักสูตรไทย

การจัดการมหาบัณฑิต

วิทยาลัยการจัดการได้ดำเนินการเปิดสอนการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการนำหลักการที่เป็นทฤษฎีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

Experience the Practical Learning @ CMMU

วิทยาลัยการจัดการได้ดำเนินการเปิดสอนการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด วิทยาลัยการจัดการได้ผลิตมหาบัณฑิตด้านการบริหารการ จัดการในสาขาต่างๆให้มีความเป็นสากล โดยมุ่งเน้นการนำหลักการที่เป็นทฤษฎีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้มหาบัณฑิตจากหลักสูตรนี้เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดการ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของไทย
 • มีความรู้ความเข้าใจจรรยาบรรณของวิชาชีพและสามารถนำหลักการบริหารจัดการ ที่เป็นสากลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถในการประสานงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการเจรจาและ ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถในการเป็นผู้นำ เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้นำที่มีประสิทธิผลและวิสัยทัศน์
 • มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีคุณค่าต่อสังคม มีศักยภาพความเป็นผู้นำที่ดีของสังคมในอนาคต
6 องค์ประกอบหลัก "ทำไมต้องเลือกเรียนที่วิทยาลัยการจัดการ" ในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย
 1. เชื่อมต่อโลกการแข่งขันด้วยการเรียนรู้เชิงปฎิบัติ (Practical Learning) ทุกความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดจากความคิดเพียงอย่างเดียว การวัดผลของความสำเร็จในโลกอนาคตปัจจุบันนั้น วัดกันที่ ความสามารถในการนำเอาแนวคิดมาทำให้เกิดผลจริงได้มากน้อยเพียงไร และเพื่อตอบโจทย์ที่ท้าทายของอนาคต วิธีการเรียนรู้ที่ CMMU จึงได้ผสานเอาการฝึกปฎิบัติร่วมกับการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึก ปฏิบัติจริงเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน
 2. การเรียนรู้จากปัญหาก่อให้เกิดคำตอบที่สร้างสรรค์ (Problem-Based Learning) ในทางธุรกิจแล้ว ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปใดแก้ได้ทุกปัญหา ด้วยวิธีการเรียนรู้จากปัญหาและจากการทำงานร่วมกันเป็นทีมจะนำมาซึ่งทางออกที่เป็นคำตอบที่หลากหลายและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเคย ที่ CMMU เรามุ่งบ่มเพาะให้ผู้เรียนทุกคนพร้อมเดินหน้ารับกับปัญหาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยความยินดี เพราะปัญหาใหม่นั้นเป็นบ่อเกิดของความคิดสร้างสรรค์ บ่อเกิดของมุมมองใหม่ นำไปสู่ความรู้ใหม่ และเกิดทางเลือกของคำตอบใหม่ๆ มากมายนำไปสู่โอกาศดีๆ ที่หลากหลาย
 3. ศาสตร์และศิลป์แห่งการต่อยอดความรู้ (Smart Discussion) ศาสตร์ของการที่จะเข้าใจความเปลี่ยนไปโลกธุรกิจได้ดี นั้นคือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการพูดคุย การคุย การโต้แย้ง เพื่อแบ่งปันในสิ่งที่เรารู้ และรับสิ่งที่ไม่เคยรู้เข้าสู่ตัวเรา ที่สุดของศิลปะของการแลกเปลี่ยนความรู้คือการรู้ว่าคำถามใดที่จะช่วยให้เราได้เรียนรู้มากขึ้น ที่ CMMU อิสระของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะชั้นเรียน แต่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ความคิดเห็นของคนอื่นได้ผ่านทางสื่อ e-Learning ที่เตรียมไว้ เพื่อขยายโลกของศาสตร์ และศิลป์แห่งการต่อยอดความรู้ที่ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงได้อย่างไร้ข้อจำกัด
 4. รูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น (Learning Flexibility) รูปแบบของการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่ในรูปแบบใดรปแบบหนึ่งเท่านั้น และวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพก็ไม่ได้เกิดจากแค่การสร้างรูปแบบของการเรียนรู้ที่แตกต่าง แต่การเรียนรู้รูปแบบใดที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจต่างหากที่เป็นรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่เกิดผลมากที่สุด ดังนั้นวธีการเรียนรู้ที่ CMMU จึงมีความหลากหลายมากกว่าแค่เข้าฟังบรรยายในชั้นเรียน แต่เป็นการผสานการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม การร่วมกันสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นกลุ่มที่เอื้อให้ผู้ที่ได้เรียนเข้าใจในเนื้อหา โดยมีคณาจารย์เป็นผู้คอยสนับสนุนชี้แนะให้เกิดการเรียนรู้เพื่อทำให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง
 5. จุดนัดพบของนักวิชาการและนักปฎิบัติ (GURUs Sharing) ตำราไม่เคยทำให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงหากไม่ได้นำมาใช้จริง ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เคยเปลี่ยนโลกนี้ได้สำเร็จ แต่ความรู้ที่ถูกนำไปปรับใช้ทำให้โลกของวันนี้ไม่ใช่โลกของเมื่อวานที่เราได้พบเห็น เพราะการเรียนแค่ในตำรานั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้โลกนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนหนึ่งของคณาจารย์ที่ CMMU จึงประกอบไปด้วยนักปฏิบัติที่ทำงานอยู่ในสภาพตลาดจริง รู้จริง และสามารถนำความรู้นั้นมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนเพื่อร่วมกันค้นหาและต่อยอดความรู้ใหม่เพื่อนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปเปลี่ยนแปลงโลกให้วันพรุ่งนี้ดีกว่าเมื่อวานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
 6. นวัตกรรมของหลักสูตรทางการจัดการ (Innovative Curriculum) หลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมไม่ได้หมายถึงหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกอย่าง แต่เป็นหลักสูตรที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองของการทำงานได้อย่างแท้จริง หลายรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนใน CMMU เป็นความรู้ที่ตลาดแรงงานต้องการแต่ยังไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในเนื้อหาของหลักสูตรของการจัดการทั่วไป เพื่อตอบสนองความต้องการในวันนี้ และตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคต นั่นคือความรู้จากหลักสูตรของเรา จึงถูกสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์โลกธุรกิจให้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
Tel: 662 206 2000 Fax: 662 206 2090
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2017 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.
×
- Click here - to help Us Improve our Website!