สาขาการตลาด

 
สาขาการตลาด มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบสร้างทักษะในการคิดและวิเคราะห์ลูกค้า เรียนรู้กระบวนการวิจัย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทำตลาดค้าปลีก การแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ การสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ การสื่อสารที่เข้าถึงตลาดและผู้บริโภค รวมถึงการนำเอาแนวคิดมาใช้ปฏิบัติในโลกการตลาดที่เป็นจริงได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตอบสนองกับความต้องการที่ไม่หยุดนิ่งของผู้บริโภค

** หลักสูตรนี้เปิดรับนักศึกษาทั้ง full-time และ part-time ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี **

 • WHO SHOULD TAKE THIS MAJOR
  สาขาวิชานี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจด้านการตลาด ผู้ที่ต้องการจะเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในเรื่อง

  • การสร้างแบรนด์ (Branding)
  • การทำตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
  • ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Analysis)
  • การวิจัยทางการตลาด (Marketing Research)
  • การสื่อสารการตลาด (Market Communication)
  • การตลาดเพื่อการพาณิชย์ (Trade Marketing)
  • การตลาดค้าปลีก (Retail Marketing)
  CAREER OPPORTUNITY
  ตำแหน่งงานในอนาคตของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขานี้ครอบคลุมในเกือบทุก ตำแหน่งของงานด้านการตลาด ยกตัวอย่างเช่น ผู้จัดการการตลาด ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นักการตลาด นักสื่อสารการตลาด นักสร้างแบรนด์ นักวิเคราะห์ผู้บริโภครวมไปถึงงานการตลาดในการตลาดค้าปลีก (Retail Marketing) อุตสาหกรรมพาณิชย์ (Trading) อุตสาหกรรมภาคบริการ (Service Industry) การสื่อสารการตลาด (Market Communications) การวิจัยทางการตลาด (Marketing Research)

  รายละเอียดหลักสูตร
  • ภาคพิเศษ
  • เรียนวันธรรมดา 2 วัน (18.00 – 21.00 น.) และวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ครึ่งวัน
  • ระยะเวลาหลักสูตรประมาณ 18 เดือน
  • จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน ประมาณ 30 คน
 • นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียนวิชาบังคับครบทั้ง 5 วิชา โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาบังคับครบทุกวิชาภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก นักศึกษาจะสามารถเข้าสอบประมวลความรู้ได้ หลังจากสอบผ่านวิชาบังคับครบทั้ง 5 วิชาแล้ว


  หมวดวิชาบังคับ
  (15 หน่วยกิต)
  • Principles of Management
  • Management Information Systems
  • Thai Economy in Global Context
  • Corporate Finance
  • Strategic Marketing Management
  หมวดวิชาพื้นฐานสาขา
  (3วิชา 9 หน่วยกิต)
  • Consumer Behavior
  • Research Methodology in Marketing
  • Integrated Marketing Communications
  วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)
  (3 หน่วยกิต)
  หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา (4 วิชา)
  (4 วิชา 12 หน่วยกิต)
  • Brand Strategies
  • Retail Marketing
  • Trade Marketing
  • Introduction of New Product and Services
  • Services Marketing
  • Seminar in Marketing
  ศึกษาค้นคว้าอิสระ/ที่ปรึกษาฝึกหัด/หรือปฏิบัติการให้คำปรึกษา
  (6 หน่วยกิต)

  รวม 45 หน่วยกิต  
 • รายการ   ปีที่ 1 ปีที่ 2
  เทอม 1
  9 หน่วยกิต
  เทอม 2
  9 หน่วยกิต
  เทอม 3
  9 หน่วยกิต
  เทอม 4
  9 หน่วยกิต
  เทอม 5
  9 หน่วยกิต
  รวม
  45 หน่วยกิต
  1. ค่าบำรุงการศึกษา - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000
  2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30,000 - - - - - 30,000
  3. ค่าหน่วยกิต (หน่วยกิตละ 2,700 บาท) - 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 121,500
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 30,000 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 301,500

  ค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน(เฉพาะนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ)
  1.วิชาบัญชี 7,000
  2.วิชาการพัฒนาทักษะด้านการจัดการ 3,000
  3.วิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ 1 ระดับ) 16,800
  4.วิชาคณิตศาสตร์ 7,000
  5.วิชาสถิติเพื่อการจัดการ (เฉพาะสาขาการตลาด, สาขาการจัดการธุรกิจและสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร) 2,000

  Download Payment Schedule


 • วิทยาลัยการจัดการจะเสนอขออนุมัติปริญญาบัตรในการจบการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  1. มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
  2. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
  5. สอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาอิสระ ที่ปรึกษาฝึกหัด หรือปฏิบัติการให้คำปรึกษา
  6. ส่ง รูปเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาอิสระ ที่ปรึกษาฝึกหัด หรือปฏิบัติการให้คำปรึกษาฉบับสมบูรณ์ ที่จัดพิมพ์ตามจำนวนและตามรูปแบบที่วิทยาลัยการจัดการกำหนด
  7. ต้องได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ เทียบเท่า TOEFL 480+ หรือ IELTS 4.5 ตามประกาศของวิทยาลัย
  8. คณบดีวิทยาลัยการจัดการเป็นผู้เสนอขออนุมัติปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษา
 • การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในวิทยาลัยการจัดการ มีเกณฑ์การพิจารณาร่วมกันหลายประการ จุดมุ่งหมายของการรับนักศึกษาคือ เพื่อคัดเลือกกลุ่มของนักศึกษาที่จะสามารถประสบความสำเร็จในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นนอกจากวิทยาลัยการจัดการฯ จะให้ความสำคัญกับคะแนนเฉลี่ยสะสม คะแนนการทดสอบของนักศึกษาแล้ว วิทยาลัยฯ ยังให้ความสนใจกับข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติโดยรวมของนักศึกษา

  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง (ไม่จำกัดสาขาวิชา) หรือเป็นผู้ที่ยังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้าย โดยกำลังรอผลการศึกษาของหลักสูตรปริญญาตรี
  • ผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษของวิทยาลัยการจัดการ หรือ คะแนน TOEFL 480 (54 Toefl IBT) หรือ IELTS 4.5  โดยผลการสอบที่ใช้ในการสมัครต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  • ผ่านเกณฑ์การสอบวัดความสามารถเชิงวิเคราะห์ของวิทยาลัยการจัดการ หรือคะแนน GMAT 500 โดยผลการสอบที่ใช้ในการสมัครต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี
  • ควรมีประสบการณ์ในการทำงาน
  • ผู้สมัครเข้าศึกษาซึ่งอยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ที่กล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 ของทบวงมหาวิทยาลัย