วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
College of Management Mahidol University

ปริญญาโทการจัดการ หลักสูตรไทย

วิทยาลัยการจัดการได้ดำเนินการเปิดสอนปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด วิทยาลัยการจัดการได้ผลิตมหาบัณฑิตด้านการบริหารการจัดการในสาขาต่างๆ ให้มีความเป็นสากล โดยมุ่งเน้นการนำหลักการที่เป็นทฤษฎีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้มหาบัณฑิตจากหลักสูตรนี้เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการอย่างแท้จริง

"ทำไมต้องเรียนต่อปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต"

เชื่อมต่อโลกการแข่งขันด้วยการเรียนรู้เชิงปฎิบัติ (Practical Learning) การวัดผลของความสำเร็จในโลกอนาคตนั้น วัดกันที่ความสามารถในการนำเอาแนวคิดมาทำให้เกิดผลจริงได้มากน้อยเพียงไร และเพื่อตอบโจทย์ที่ท้าทายนี้ CMMU จึงได้ผสานการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง

การเรียนรู้จากปัญหาก่อให้เกิดคำตอบที่สร้างสรรค์ (Problem-Based Learning) ในทางธุรกิจแล้ว ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปใดแก้ได้ทุกปัญหา ด้วยวิธีการเรียนรู้จากปัญหาและจากการทำงานร่วมกันเป็นทีมจะนำมาซึ่งทางออกที่หลากหลายและสร้างสรรค์มากกว่าเคย ที่ CMMU เราจึงมุ่งบ่มเพาะให้ผู้เรียนทุกคนพร้อมเดินหน้ารับกับปัญหาใหม่ๆ นำไปสู่ความรู้ใหม่ และเกิดทางเลือกของคำตอบมากมาย

ศาสตร์และศิลป์แห่งการต่อยอดความรู้ (Smart Discussion) ศาสตร์ของการที่จะเข้าใจความเปลี่ยนไปโลกธุรกิจได้ดี นั้นคือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแบ่งปันในสิ่งที่เรารู้ และเปิดรับมุมมองใหม่ๆ ที่ CMMU อิสระของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะชั้นเรียน แต่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้มุมมองจากคนอื่นๆ ได้ผ่านทางสื่อ e-Learning  เพื่อขยายโลกของศาสตร์และศิลป์แห่งการต่อยอดความรู้ที่ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงได้อย่างไร้ข้อจำกัด

รูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น (Learning Flexibility) รูปแบบของการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะจัดการเรียนรู้อย่างไรให้ได้ผลดีที่สุด ดังนั้นวิธีการเรียนการสอนที่ CMMU จึงมีความหลากหลายมากกว่าแค่เข้าฟังบรรยายในชั้นเรียน แต่ยังผสานการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม และการทำงานเป็นกลุ่มที่เอื้อให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหา โดยมีคณาจารย์เป็นผู้คอยสนับสนุนชี้แนะให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

จุดนัดพบของนักวิชาการและนักปฎิบัติ (GURUs Sharing) ที่ CMMU เรามีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ครอบคลุมในหลายสาขาวิชา ซึ่งเป็นทั้งนักวิจัยที่ได้รับการยอมรับ และเป็นนักปฏิบัติที่มีประสบการณ์จริง ที่สำคัญคณาจารย์ของเรายังมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

นวัตกรรมของหลักสูตรการจัดการ (Innovative Curriculum) หลักสูตรที่เป็นนวัตกรรม คือหลักสูตรที่ตอบสนองการนำไปใช้งานได้อย่างแท้จริง รายวิชาที่เปิดสอนของเราจึงศาสตร์ที่จำเป็นและต้องการในตลาดแรงงาน แต่ยังไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการจัดการทั่วไป นี่จึงทำให้หลักสูตรการจัดการของเรามีนวัตกรรมและแตกต่างจากที่อื่น

การจัดการมหาบัณฑิต 

International Program

The College of Management, Mahidol University (CMMU) offers graduate programs in management at the Master and Ph.D. levels. CMMU provides an innovative curriculum aligned to the needs of industry and global business world. Students have the opportunity to take short courses at our partner universities around the world, or receive a dual degree. We provide the highest quality teaching at a well-equipped campus in an atmosphere conducive to active learning. 

What are the advantages of studying in the International Program at CMMU?

In a nutshell:

  • Practice English, the global language of business, science and culture, while studying business. Five semesters of everyday exposure means your English ability will improve quickly.
  • Improve your job opportunities with multinational companies. It is increasingly common for MNCs to replace expats with locals. A diploma from the International Program signals that you have an international mindset and English proficiency.
  • Improve your job opportunities with Thai companies seeking to expand abroad.
  • Share classes and make friends with our many exchange students. In many of the elective courses, a third of the students are from abroad, leading to a stimulating, multi-cultural classroom environment.
  • Have the experience of a lifetime studying abroad f or one or two semesters at one of our nearly 40 partner schools around the world.
  • Earn a dual degree with our affiliated schools: With one or two semesters abroad, you can earn a second Master’s degree from three prestigious universities: UTS (Australia), Macquarie University (Australia), and Toulouse University (France).
  • Have a chance to attend a business project competition with our company partners such as Unilever and have an opportunity to work with them as a management trainee.
  • Our international team of faculty members come from a variety of countries such as Austria, Belgium, Germany, the Netherlands, Thailand and the U.S. They have PhD degrees from well-known universities in Europe, the US and Australia, and actively publish in high-quality journals. Many have also taught at foreign universities and have industry experience.
  • For those of you considering further studies or working abroad in the future, having a diploma from an English-language program improves your chance of admission.
Join the leading Master in Management in Thailand. Share your learning experience with other participants and expand your professional network.

Master of Management

Doctor of Philosophy

Please register for more information

Privacy Policy
69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
Tel: 662 206 2000 Fax: 662 206 2090
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2017 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.
×
- Click here - to help Us Improve our Website!