สัมมนาเชิงอภิปราย “อาวุโส โซไซตี้ (AWUSO Society) 4.0 แก่แต่วัย หัวใจยังเก๋า”

awuso1.jpg
ภาควิชาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาเชิงอภิปรายในหัวข้อ “อาวุโส โซไซตี้ (AWUSO Society) 4.0 แก่แต่วัย หัวใจยังเก๋า” เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรสูงอายุมากเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย และกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คือมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ ในช่วงปี 2564 จึงเป็นจุดเปลี่ยนให้หลายๆ ธุรกิจหันมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรองรับสังคมที่ผู้สูงอายุกำลังเพิ่มมากขึ้น ซึ่งภาควิชาการตลาดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและแง่มุมในการทำการตลาด จึงได้จัดงานสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้และงานวิจัยให้แก่บรรดานักการตลาด และผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมงานสัมมนา

งานสัมมนาเชิงอภิปราย “อาวุโส โซไซตี้ (AWUSO Society) 4.0 แก่แต่วัย หัวใจยังเก๋า” ได้เปิดผลวิจัย Awuso Insight เกี่ยวกับพฤติกรรม กิน เที่ยว ของกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อนำไปสู่การปรับธุรกิจให้ตอบโจทย์และโดนใจคนกลุ่มนี้ รวมทั้งเรียนรู้กลยุทธ์การสื่อสารให้ตรงใจกลุ่มผู้อาวุโสในยุค 4.0

ผู้ร่วมอภิปราย :

⁃ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวซึ่งเจาะกลุ่มวัยเก๋า (บริษัททัวร์ฟ้าใส จำกัด)

⁃ ผู้ประกอบการด้านค้าปลีก ซึ่งมีการปรับตัวเพื่อมัดใจกลุ่มผู้บริโภควัยเก๋า (บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ดรีเทล จำกัด)

- ตัวแทนจากกลุ่มธุรกิจโฆษณา ซึ่งมีประสบการณ์การทำโฆษณาสำหรับคนวัยเก๋า (บริษัท mInteraction จำกัด)

⁃ ตัวแทนวัยเก๋า ที่ยังมีไฟ ใจยังโจ๋ แบ็กแพ็กท่องเที่ยวเองมากว่าค่อนโลก (คุณป้าแป๋ว จาก Facebook ป้าแบ็กแพ็ก)


Tags: Marketing Thai Program

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
Tel: 662 206 2000 Fax: 662 206 2090
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2017 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.
- Click here - to help Us Improve our Website!