การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี-โท เร่งรัด รุ่น 21A

เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรี-โท เร่งรัด สำหรับนักศึกษารุ่น 21B 
ตั้งแต่ วันที่ 20 มีนาคม-17 เมษายน 2561

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร 20 มีนาคม-17 เมษายน 2561
สัมภาษณ์ 18-22 เมษายน 2561
ประกาศผล 25 เมษายน 2561
เปิดเทอม  18 พฤษภาคม 2561
วิชาปรับพื้นฐาน 15 มิถุนายน - 13 กันยายน 2561

ข้อกำหนดในการรับ

  •     ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 เทอม 2 หรือปี 3
  •     คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
  •     กรณีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.75 ต้องสอบคัดเลือกผ่านตามเกณฑ์การรับนักศึกษาของวิทยาลัยการจัดการ หรือระหว่างศึกษาต้องสอบภาษาอังกฤษ MU GRAD Test ให้ได้ตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยหรือไม่น้อยกว่า 60 คะแนน  (TOEFL 480/ IELST 4.5)
  •     เรียงความเรื่อง “ความมุ่งหมายในการเข้าศึกษาที่สาขาการจัดการธุรกิจ”
  •     คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสมัคร

  •     รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว
  •     หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล)
  •     เขียน เรียงความเรื่อง “ความมุ่งหมายในการเข้าศึกษาที่สาขาการจัดการธุรกิจ”
  •     สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
  •     สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
Link: Apply Now

PrintEmail